Skatteverket beslutar följande allmänna råd om nettoförsäljnings-värden för djur i jordbruk.

Inledning

Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i jordbruk alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Av 17 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

I beloppen nedan har mervärdesskatt inte inräknats.

Det följande gäller inte tävlings- eller ridhästar.

Allmänna råd:

Nettoförsäljningsvärdet bör bestämmas enligt följande.

Hästar

Draghästar, per styck

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

47.000

Äldre hästar (över 15 år)

35.000

Unghästar, per styck

Åldersklass

kr

Föl

27.000

Ettåring

35.000

Tvååring

38.000

Treåring

50.000

Nötkreatur

Mjölkkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

10.200

500

12.900

600

15.100

700

16.900

Dikor och amkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

9.800

500

11.300

600

13.400

700

16.900

Ungnöt (kvigor och kvigkalvar), per styck

Åldersklass

kr

Under 1 år

3.800

1–2 år

9.800

Över 2 år

16.300

Gödnöt, per kilogram levande vikt

kr

26:63

Svin

Avelssvin, galtar och suggor (gyltor), per styck

kr

2.682

Smågrisar och gödsvin, per styck

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

630

Gödsvin 2–4 månader

890

Gödsvin 4–6 månader

1.460

Gödsvin äldre än 6 månader

2.020

Får

Baggar och tackor, per styck

Levande vikt, kg

kr

30

950

50

1.140

70

1.270

90

1.310

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:41

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2022.