Beträffande den genomsnittliga statslåneräntan under år 2021, se SKV A 2022:1.

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2022.1

Av 3 d § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel framgår bl.a. att den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret ska användas vid beräkningen av skatteunderlaget i vissa fall.

Av 2 § första stycket j lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader framgår bl.a. att den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret ska användas vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

Allmänna råd:

Den genomsnittliga statslåneräntan under år 2022 bör anses vara 1,46 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjats under år 2023.