Skatteverket beslutar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxerings-förordningen (1993:1199) följande allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2024 års särskilda fastighetstaxering.

Enligt 16 kap. 6 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska särskild fastighetstaxering ske med hänsyn till det allmänna prisläge och de uppskattningsgrunder i övrigt som tillämpats vid den närmast före-gående allmänna eller förenklade fastighetstaxeringen av samma slags taxeringsenhet.

Omräkningsfaktor för industribyggnader, värme-kraftverk och övriga byggnader (IO-tabell)

Av 1 kap. 15 § sista stycket respektive 1 kap. 35 § andra stycket fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) framgår att en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader respektive kärnkraftverk ska utformas och värdefaktorn ålder klass-indelas på det sätt som anges i bilaga 10 till förordningen (IO-tabell). Av bilagan framgår att omräkning av faktiska byggkostnader ska ske till 2017 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:

Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2023 till 2017 års kostnadsnivå bör omräkningsfaktorn 0,70 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategoriklass 60)

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2022:18) om riktvärde-angivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lant-bruksenheter vid 2023 års förenklade fastighetstaxering, avsnitt 6.1 Värdefaktorerna byggnadskategori och beskaffenhet, framgår bl.a. att värdet av övriga ekonomibyggnader (byggnadskategoriklass 60) bestäms genom att byggnadskostnaden inklusive arbetskostnad omräknas till 2021 års kostnadsnivå med ledning av ett omräkningstal.

Allmänna råd:

Vid omräkning av byggnadskostnad inklusive arbetskostnad från 2023 till 2021 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,82 användas.

Omräkningstal för hyror

Av 3 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:10) om värderingen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering framgår att värdefaktorn hyra ska bestämmas till den hyra som gäller enligt kontraktet och som är den totala faktiska årshyran för år 2020 inom värderingsenheten. Av 6 § samma föreskrifter framgår att om ett senare års hyra används ska denna omräknas till 2020 års nivå.

Allmänna råd:

Hyra för bostäder

Hyra som har angetts i 2023 års nivå bör omräknas till 2020 års nivå med omräkningstalet 0,93.

Hyra för lokaler

Hyra som har angetts i 2023 års nivå bör omräknas till 2020 års nivå med omräkningstalet 0,83.

Nybyggnadskostnader vid bestämmande av värdeår

Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår bl.a. att inom varje värdeområde ska riktvärden för värderingsenheter bestämmas för skilda förhållanden för en eller flera av värdefaktorerna lägenhetstyp, hyra och ålder. Vidare framgår avseende värdefaktorn ålder att värdeåret ska bestämmas med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2021:25) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering, avsnitt 2.3 Värdefaktorn ålder, framgår bl.a. efter vilka grunder värdeåret bör bestämmas.

Allmänna råd:

Vid bestämmande av värdeår bör följande nybyggnadskostnad användas för år 2023;

  • 24.400 kr per kvm för boarea, och

  • 31.700 kr per kvm för lokalarea.

Nybyggnadskostnader vid bestämmande av värdeår

Av 11 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår bl.a. att inom varje värdeområde ska riktvärden för värderingsenheter bestämmas för skilda förhållanden för en eller flera av värdefaktorerna lokaltyp, storlek, ålder och standard. Vidare framgår avseende värdefaktorn ålder att värdeåret ska bestämmas med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2018:15) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av industrienheter utom täktmark vid 2019 års allmänna fastighetstaxering, avsnitt 2.3 Värdefaktorn ålder, framgår bl.a. efter vilka grunder värdeåret bör bestämmas.

Allmänna råd:

Vid bestämmande av värdeår bör följande nybyggnadskostnad per kvm lokalarea användas för år 2023;

  • 19.600 kr för produktionslokaler

  • 25.200 kr för industrikontor, och

  • 14.200 kr för lager m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:15

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2024 års särskilda fastighetstaxering.