(INKOMSTBESKATTNING)

SKVFS 2020:21 Genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § 1 förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 §Regler om värdering av djur i renskötsel finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Renar

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för renar ska bestämmas till lägst följande värden per styck

  • 961 kr för renkalv

  • 1 571 kr för vuxen honren

  • 2 092 kr för vuxen hanren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:21

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2020.