Innehåll

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Skatteverket föreskriver1 med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde

1 §Av 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort.

Som en del i ett kassaregistersystem ska alltid ingå en kontrollenhet eller ett kontrollsystem. Särskilda bestämmelser om krav på kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister. Särskilda bestämmelser om kontrollenheten finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister. Särskilda bestämmelser om kontrollsystemet finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister. Särskilda bestämmelser om användning av kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister. I dessa föreskrifter finns bestämmelser om standardexport av data i journalminne från kassaregister.

Innehållet i föreskrifterna är uppdelat enligt följande.

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde

2 kap. Definitioner

3 kap. Överföring av data till XML

4 kap. Inledande element

5 kap. Gemensamma element

6 kap. Registrera artikel

7 kap. Ändra registrerad artikel

8 kap. Radera registrerad artikel

9 kap. Parkera registrerad artikel

10 kap. Öppna parkering

11 kap. Radera parkerad artikel

12 kap. Ändra parkerad artikel

13 kap. Flytta parkerad artikel

14 kap. Stänga parkering

15 kap. Öppna kassalåda vid nollförsäljning

16 kap. Använda clear

17 kap. Ställa prisförfrågan

18 kap. Förändra växelkassa

19 kap. Kassakvitto

20 kap. Returkvitto

21 kap. Kopia av kassakvitto

22 kap. Pro forma kvitto

23 kap. Övningskvitto

24 kap. X-dagrapport

25 kap. Z-dagrapport

26 kap. Övrig rapport

27 kap. Start av kassaregister

28 kap. Stopp av kassaregister

29 kap. Omstart av kassaregister

30 kap. Inloggning i kassaregister

31 kap. Utloggning ur kassaregister

32 kap. Ställa om klockan

33 kap. Ställa om till övningsläge

34 kap. Ställa om till normalläge

35 kap. Statuskod från kontrollprogrammet

36 kap. Verifiering av kvittodata mellan kontrollprogram och kontrollserver

2 kap. Definitioner

1 §Med journalminne avses i dessa föreskrifter detsamma som i 42 kap. 2 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

2 §Med clear avses i dessa föreskrifter en borttagning av en inmatning av data som inte har registrerats som en försäljning eller som en annan löpande användning.

3 §Med öppnakassalådavid nollförsäljning avses i dessa föreskrifter att en kassalåda öppnas med en funktion på kassaregistret utan att någon försäljning eller återköp registreras.

4 §Med parkering avses i dessa föreskrifter att varor eller tjänster registreras som parkering för att slås in som betalade vid ett senare tillfälle.

5 §Med övningsläge avses i dessa föreskrifter ett inställningsläge på kassaregistret som möjliggör för företaget att göra registreringar utan att dessa påverkar den försäljning som registreras i kassaregistret.

6 §Med normalläge avses i dessa föreskrifter att kassaregistret är i försäljningsläge för att kunna registrera en försäljning eller återköp.

7 §Med pro forma kvitto (förhandskvitto) avses i dessa föreskrifter en utskrift från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas i ett kassakvitto enligt 7 kap. 1 § SKVFS 2014:9.

8 §Med kvittodata avses i dessa föreskrifter data som ett kassaregister ska skicka till ett kontrollprogram i ett kontrollsystem enligt 5 kap. 31 SKVFS 2020:9.

9 §Med statuskod avses i dessa föreskrifter en kod som ett kontrollprogram i ett kontrollsystem ska skicka till kassaregister enligt 5 kap. 12 § SKVFS 2020:9.

3 kap. Överföring av data till XML

1 §Enligt 4 kap. 10 § andra stycket Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister ska ett kassaregister för varje registreringsenhet kunna ta fram de registreringar som har gjorts i journalminnet. Uppgifterna ska kunna tas fram för olika tidsperioder.

2 §Registreringarna enligt 1 § ska exporteras till en fil i XML-format med UTF-8 som teckenkodning. Den exporterade filen ska vara giltig vid avstämning mot det XML-schema för export av data från journalminne som finns i schemalagret på Skatteverkets webbplats. Den exporterade filen ska skapas enligt specifikation för XML 1.0.

3 §De uppgifter som ett kassaregister enligt 2 § ska exportera till en fil i XML-format framgår av kapitel 4–36. Har uppgifter enligt kapitel 4–36 registrerats i kassaregistret ska de ingå i exporten. Har kassaregistret registrerat fler uppgifter än de som anges i kapitel 4–36 ska de inte vara med i exporten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:16

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.