(INKOMSTBESKATTNING)

SKVFS 2021:30 Den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § 1 förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 §Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Hästar

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för rid- och tävlingshästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

33 200

Äldre hästar (över 15 år)

29 600

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

12 600

Ettåring

20 800

Tvååring

28 200

Treåring

38 400

Nötkreatur

3 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

8 800

500

9 100

600

9 500

700

10 000

4 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

400

8 100

500

8 500

600

8 900

700

9 200

5 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Under 1 år

3 200

1–2 år

6 720

Över 2 år

9 120

6 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestämmas till lägst 17:00 kr per kilogram levande vikt.

Svin

7 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor (gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 740 kr per styck.

8 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

320

Gödsvin 2–4 månader

550

Gödsvin 4–6 månader

960

Gödsvin äldre än 6 månader

1 330

Får

9 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

840

50

860

70

880

90

890

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:30

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2021.