Skatteverket föreskriver med stöd av 22 § mervärdesskatteförordningen (1994:223), 3 § första stycket 10 förordningen (2022:183) om alkoholskatt, 3 § första stycket 12 förordningen (2022:182) om tobaksskatt och 3 § första stycket förordningen (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter följande.

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser beträffande

 1. verkställigheten av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) för den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

 2. upplagshavare enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt respektive lagen (2022:156) om alkoholskatt som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen om exportbutiker, och

 3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt respektive lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen om exportbutiker.

Definitioner

2 §I dessa föreskrifter avses med

 • tredjeland: område som inte tillhör Europeiska unionens mervärdesskatte- eller punktskatteområde,

 • tredjelandspassagerare: resande med flyg som kan visa upp en färdhandling för resa till tredje land,

 • exportbutiksvaror: de varor som anges i 4 § lagen (1999:445) om exportbutiker,

 • färdhandling: en av flygbolaget utfärdad ombordstigningshandling (boardingkort) där flygnummer, avreseflygplats och ankomstflygplats framgår,

 • avreseflygplats: den flygplats som anges som startflygplats på färdhandlingen,

 • ankomstflygplats: den flygplats som anges som landningsflygplats på färdhandlingen.

Bokföring

3 §Den som bedriver verksamhet som avses i 1 § ska i sin bokföring vid försäljning av exportbutiksvaror till en tredjelandspassagerare bevara verifikationer med uppgifter från färdhandlingen, som per försäljningstillfälle visar

 1. avreseflygplats, där exportbutiken är belägen,

 2. ankomstflygplats i tredjeland,

 3. flygnummer, och

 4. datum och tidpunkt för försäljningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:14

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.

 2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:6) om den som bedriver verksamhet i exportbutik.

 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.