Beträffande beskattningsår 2022, se SKVFS 2021:24.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §De allmänna skattetabeller som avses i 12 kap. 2 och 3 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) fastställs för beskattningsåret 2023 på sätt som framgår av bilagan.

2 §Kolumn 1 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för både allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

3 §Kolumn 1 i skattetabellerna ska även tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift men som utgör underlag för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §Kolumn 2 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster till den som är född 1956 eller tidigare och som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift eller underlag för jobbskatteavdrag enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

5 §Kolumn 3 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) och för sådant grundavdrag som avses i 63 kap. 3 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

6 §Kolumn 3 i skattetabellerna ska även tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift men som utgör underlag för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) och för sådant grundavdrag som avses i 63 kap. 3 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

7 §Kolumn 4 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för sådan skattereduktion som avses i 67 kap. 9 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

8 §Kolumn 5 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift men som inte utgör underlag för jobbskatteavdrag enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

9 §Kolumn 6 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster till den som är född 1957 eller senare och som varken utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift eller underlag för jobbskatteavdrag enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

10 §Kolumn 7 i skattetabellerna ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) och för sådant grundavdrag som avses i 63 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

11 §Kolumn 7 i skattetabellerna ska även tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som inte utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift men som utgör underlag för sådant jobbskatteavdrag som avses i 67 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) och för sådant grundavdrag som avses i 63 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

12 §Om en och samma utbetalare vid utbetalningstillfället betalar ut olika slag av ersättningar, som innebär att mer än en kolumn skulle vara tillämplig, gäller följande för bestämmande av skatteavdraget. Skatteavdraget ska göras från den sammanlagda ersättningen enligt den kolumn som gäller för det högsta beloppet av de olika ersättningsslagen. Om delbeloppen är lika stora görs skatteavdraget enligt den kolumn som medför det högsta skatteavdraget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:20

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för beskattningsåret 2023.

Bilaga Skatteavdrag för månadslön 2023

Skatteavdrag för månadslön

Bilaga Skatteavdrag för tvåveckorslön 2023

Skatteavdrag för tvåveckorslön