Skatteverket föreskriver med stöd av 3 § första stycket 3 förordningen (2022:183) om alkoholskatt följande.

Föreskrifternas innehåll

1 §Av dessa föreskrifter framgår vilka uppgifter som sådan löpande bokföring av mottagande och förbrukning av obeskattade alkoholvaror som anges i 10 kap. 4 § lagen (2022:156) om alkoholskatt ska innehålla och när sådan bokföring ska ske.

Definitioner

2 §Med lagerbokföring avses i dessa föreskrifter sådan bokföring av mottagande och förbrukning av alkoholvaror som anges i 1 §.

3 §Med alkoholvaror avses i dessa föreskrifter alkoholvaror enligt 1 kap. 6 § lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Uppgifter som lagerbokföringen ska innehålla

4 §Den skattebefriade förbrukarens lagerbokföring ska innehålla följande uppgifter om mottagna alkoholvaror:

  1. volym, alkoholhalt, märke och typ för respektive alkoholvara samt om alkoholvaran förpackats även förpackningsstorlek,

  2. datum för mottagandet,

  3. platsen för mottagandet, och

  4. namn och punktskatte-, person-, eller organisationsnummer avseende avsändaren.

5 §Den skattebefriade förbrukarens lagerbokföring ska innehålla följande uppgifter om förbrukade alkoholvaror:

  1. volym, alkoholhalt, märke och typ för respektive alkoholvara samt om alkoholvaran var förpackad även förpackningsstorlek,

  2. den kalendermånad som alkoholvarorna förbrukades, och

  3. till vilket ändamål alkoholvarorna förbrukats.

6 §Uppgifter som kan härledas från affärsredovisningen eller annan dokumentation hos den skattebefriade förbrukaren utgör en del av lagerbokföringen om den skattebefriade förbrukaren på ett enkelt sätt kan göra uppgifterna tillgängliga för kontroll.

När mottagandet och förbrukningen av alkoholvarorna ska bokföras

7 §Bokföring av mottagandet och förbrukningen av alkoholvarorna ska ske i nära anslutning till den dag då mottagandet respektive förbrukningen inträffat. Bokföring ska dock ske senast en månad efter utgången av den kalendermånad då mottagandet respektive förbrukningen av alkoholvaran har skett.

Bevarande av uppgifter

8 §Den skattebefriade förbrukaren ska bevara uppgifterna enligt 4 och 5 §§ under sju år efter utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:27

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.