Skatteverket föreskriver med stöd av 3 § första stycket 5 förordningen (2022:182) om tobaksskatt följande.

Föreskrifternas innehåll

1 §Av dessa föreskrifter framgår vilka uppgifter som sådan bokföring av varurörelser för varje skatteupplag som anges i 3 kap. 4 § lagen (2022:155) om tobaksskatt ska innehålla och när sådan bokföring ska ske. Av dessa föreskrifter framgår även när sådan inventering av lager i skatteupplag som anges i 3 kap. 4 § lagen om tobaksskatt ska ske och vilka uppgifter som ska dokumenteras vid inventeringen.

Definitioner

2 §Med lagerbokföring avses i dessa föreskrifter sådan bokföring av varurörelser som anges i 1 §.

3 §Med tobaksvaror avses i dessa föreskrifter EU-harmoniserade tobaksvaror enligt 1 kap. 5 § andra stycket lagen (2022:155) om tobaksskatt.

4 §Med varurörelser avses i dessa föreskrifter att

 1. tobaksvaror tas in i skatteupplaget,

 2. tobaksvaror tillverkas i skatteupplaget,

 3. tobaksvaror tas ut ur skatteupplaget,

 4. tobaksvaror tas i anspråk i skatteupplaget, eller

 5. tobaksvaror fullständigt förstörs eller oåterkalleligen går förlorade i skatteupplaget och därigenom blir oanvändbara.

Uppgifter som lagerbokföringen ska innehålla

5 §Upplagshavarens lagerbokföring ska för varje skatteupplag innehålla följande uppgifter om varurörelser:

 1. slag av varurörelse enligt 4 §,

 2. antalet cigaretter, cigarrer, cigariller respektive mängden röktobak för varje märke och typ av tobaksvara,

 3. datum enligt 7 §, och

 4. ytterligare uppgifter enligt 8 eller 9 §.

6 §Uppgifter som kan härledas från ett elektroniskt administrativt dokument enligt 5 kap. 4 § eller från en mottagningsrapport enligt 5 kap. 10 § lagen (2022:155) om tobaksskatt utgör en del av lagerbokföringen.

Uppgifter som kan härledas från upplagshavarens affärsredovisning eller annan dokumentation hos upplagshavaren utgör en del av lagerbokföringen om upplagshavaren på ett enkelt sätt kan göra uppgifterna tillgängliga för Skatteverkets kontroll.

7 §Det datum varurörelsen inträffade ska framgå av lagerbokföringen. Om datumet för en varurörelse inte är känt ska i stället det datum när varurörelsen konstaterades anges.

8 §När tobaksvaror har tagits in i skatteupplaget ska det av lagerbokföringen framgå följande uppgifter om avsändaren av tobaksvarorna:

 1. namn, och

 2. punktskatte-, person-, organisations- eller registreringsnummer.

Om tobaksvaror har flyttats från ett annat av upplagshavarens skatteupplag ska det i stället framgå av lagerbokföringen från vilket skatteupplag tobaksvarorna har flyttats.

9 §När tobaksvaror har tagits ut ur skatteupplaget ska det av lagerbokföringen framgå följande uppgifter om mottagaren av tobaksvarorna:

 1. namn, och

 2. punktskatte-, person-, organisations- eller registreringsnummer.

Om tobaksvaror har flyttats till ett annat av upplagshavarens skatteupplag ska det i stället framgå av lagerbokföringen till vilket skatteupplag tobaksvarorna har flyttats.

Skyldigheterna enligt första och andra styckena gäller inte vid försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

När varurörelser ska bokföras

10 §Bokföring av varurörelsen ska ske i nära anslutning till den dag då den inträffade, dock senast den dag då deklarationen för den redovisningsperiod då varurörelsen inträffade ska lämnas. Om varurörelsen konstateras i efterhand ska varurörelsen i stället bokföras i nära anslutning till den dag då upplagshavaren konstaterat att den skett.

Inventering av lager

11 §Upplagshavaren ska för varje skatteupplag inventera lagret av tobaksvaror minst en gång per kalenderår.

Om godkännande som upplagshavare eller godkännande av skatteupplag återkallas enligt 3 kap. 18 § lagen (2022:155) om tobaksskatt ska inventeringen ske den dag från vilken godkännandet upphör att gälla.

Resultatet av inventeringen ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om antalet cigaretter, cigarrer, cigariller respektive mängden röktobak för varje märke och typ av tobaksvara.

Bevarande av uppgifter

12 §Upplagshavaren ska bevara uppgifterna enligt 5 § under sju år efter utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:30

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.