Skatteverket föreskriver med stöd av 3 § första stycket 3 förordningen (2022:183) om alkoholskatt följande.

Föreskrifternas innehåll

1 §Av dessa föreskrifter framgår vilka uppgifter som sådan bokföring av varurörelser för varje skatteupplag som anges i 3 kap. 4 § lagen (2022:156) om alkoholskatt ska innehålla och när sådan bokföring ska ske. Av dessa föreskrifter framgår även när sådan inventering av lager i skatteupplag som anges i 3 kap. 4 § lagen om alkoholskatt ska ske och vilka uppgifter som ska dokumenteras vid inventeringen.

Definitioner

2 §Med lagerbokföring avses i dessa föreskrifter sådan bokföring av varurörelser som anges i 1 §.

3 §Med alkoholvaror avses i dessa föreskrifter alkoholvaror enligt 1 kap. 6 § lagen (2022:156) om alkoholskatt.

4 §Med varurörelser avses i dessa föreskrifter att

 1. alkoholvaror tas in i skatteupplaget,

 2. alkoholvaror tillverkas i skatteupplaget,

 3. alkoholvaror tas ut ur skatteupplaget,

 4. alkoholvaror tas i anspråk i skatteupplaget, eller

 5. alkoholvaror fullständigt förstörs eller oåterkalleligen går förlorade i skatteupplaget och därigenom blir oanvändbara.

Uppgifter som lagerbokföringen ska innehålla

5 §Upplagshavarens lagerbokföring ska för varje skatteupplag innehålla följande uppgifter om varurörelser:

 1. slag av varurörelse enligt 4 §,

 2. volym, alkoholhalt, märke och typ för respektive alkoholvara samt om alkoholvaran förpackats även förpackningsstorlek,

 3. datum enligt 7 §, och

 4. ytterligare uppgifter enligt 8 eller 9 §.

6 §Uppgifter som kan härledas från ett elektroniskt administrativt dokument enligt 5 kap. 4 § eller från en mottagningsrapport enligt 5 kap. 10 § lagen (2022:156) om alkoholskatt utgör en del av lagerbokföringen.

Uppgifter som kan härledas från upplagshavarens affärsredovisning eller annan dokumentation hos upplagshavaren utgör en del av lagerbokföringen om upplagshavaren på ett enkelt sätt kan göra uppgifterna tillgängliga för Skatteverkets kontroll.

7 §Det datum varurörelsen inträffade ska framgå av lagerbokföringen. Om datumet för en varurörelse inte är känt ska i stället det datum när varurörelsen konstaterades anges.

8 §När alkoholvaror har tagits in i skatteupplaget ska det av lagerbokföringen framgå följande uppgifter om avsändaren av alkoholvarorna:

 1. namn, och

 2. punktskatte-, person-, organisations- eller registreringsnummer.

Om alkoholvaror har flyttats från ett annat av upplagshavarens skatteupplag ska det i stället framgå av lagerbokföringen från vilket skatteupplag alkoholvarorna har flyttats.

9 §När alkoholvaror har tagits ut ur skatteupplaget ska det av lagerbokföringen framgå följande uppgifter om mottagaren av alkoholvarorna:

 1. namn, och

 2. punktskatte-, person-, organisations- eller registreringsnummer.

Om alkoholvaror har flyttats till ett annat av upplagshavarens skatteupplag ska det i stället framgå av lagerbokföringen till vilket skatteupplag alkoholvarorna har flyttats.

Skyldigheterna enligt första och andra styckena gäller inte vid försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

När varurörelser ska bokföras

10 §Bokföring av varurörelsen ska ske i nära anslutning till den dag då den inträffade, dock senast den dag då deklarationen för den redovisningsperiod då varurörelsen inträffade ska lämnas. Om varurörelsen konstateras i efterhand ska varurörelsen i stället bokföras i nära anslutning till den dag då upplagshavaren konstaterat att den skett.

Inventering av lager

11 §Upplagshavaren ska för varje skatteupplag inventera lagret av alkoholvaror minst en gång per kalenderår.

Om godkännande som upplagshavare eller godkännande av skatteupplag återkallas enligt 3 kap. 19 § lagen (2022:156) om alkoholskatt ska inventeringen ske den dag från vilken godkännandet upphör att gälla.

Resultatet av inventeringen ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om volym, alkoholhalt, märke och typ för respektive alkoholvara samt om varan förpackats även förpackningsstorlek.

Bevarande av uppgifter

12 §Upplagshavaren ska bevara uppgifterna enligt 5 § under sju år efter utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:31

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.