Skatteverket föreskriver med stöd av 4 § första stycket 9 förordningen (2022:181) om skatt på energi följande.

Föreskrifternas innehåll

1 §Av dessa föreskrifter framgår vilka uppgifter som sådan bokföring av varurörelser för varje skatteupplag som anges i 4 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska innehålla och när sådan bokföring ska ske. Av dessa föreskrifter framgår även när sådan inventering av lager i skatteupplag som anges i 4 kap. 3 § lagen om skatt på energi ska ske och vilka uppgifter som ska dokumenteras vid inventeringen.

Definitioner

2 §Med lagerbokföring avses i dessa föreskrifter sådan bokföring av varurörelser som anges i 1 §.

3 §Med energiprodukter avses i dessa föreskrifter energiprodukter som omfattas av 1 kap. 3 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

4 §Med KN-nummer avses KN-nummer enligt 1 kap. 2 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

5 §Med varurörelser avses i dessa föreskrifter att

 1. energiprodukter tas in i skatteupplaget,

 2. energiprodukter tillverkas i skatteupplaget,

 3. energiprodukter tas ut ur skatteupplaget,

 4. energiprodukter tas i anspråk i skatteupplaget, eller

 5. energiprodukter fullständigt förstörs eller oåterkalleligen går förlorade i skatteupplaget och därigenom blir oanvändbara.

Uppgifter som lagerbokföringen ska innehålla

6 §Upplagshavarens lagerbokföring ska för varje skatteupplag innehålla följande uppgifter om varurörelser:

 1. slag av varurörelse enligt 5 §,

 2. volym eller vikt, KN-nummer samt miljöklass för respektive energiprodukt,

 3. datum enligt 8 §, och

 4. ytterligare uppgifter enligt 9 eller 10 §.

7 §Uppgifter som kan härledas från ett elektroniskt administrativt dokument enligt 4 b kap. 4 § första stycket eller från en mottagningsrapport enligt 4 b kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi utgör en del av lagerbokföringen.

Uppgifter som kan härledas från upplagshavarens affärsredovisning eller annan dokumentation hos upplagshavaren utgör en del av lagerbokföringen om upplagshavaren på ett enkelt sätt kan göra uppgifterna tillgängliga för Skatteverkets kontroll.

8 §Det datum varurörelsen inträffade ska framgå av lagerbokföringen. Om datumet för en varurörelse inte är känt ska i stället det datum när varurörelsen konstaterades anges.

9 §När energiprodukter har tagits in i skatteupplaget ska det av lagerbokföringen framgå följande uppgifter om avsändaren av energiprodukterna:

 1. namn, och

 2. punktskatte-, person-, organisations- eller registreringsnummer.

Om energiprodukter har flyttats från ett annat av upplagshavarens skatteupplag ska det i stället framgå av lagerbokföringen från vilket skatteupplag energiprodukterna har flyttats.

10 §När energiprodukter har tagits ut ur skatteupplaget ska det av lagerbokföringen framgå följande uppgifter om mottagaren av energiprodukterna:

 1. namn, och

 2. punktskatte-, person-, organisations- eller registreringsnummer.

Om energiprodukter har flyttats till ett annat av upplagshavarens skatteupplag ska det i stället framgå av lagerbokföringen till vilket skatteupplag energiprodukterna har flyttats.

När varurörelser ska bokföras

11 §Bokföring av varurörelsen ska ske i nära anslutning till den dag då den inträffade, dock senast den dag då deklarationen för den redovisningsperiod då varurörelsen inträffade ska lämnas. Om varurörelsen konstateras i efterhand ska varurörelsen i stället bokföras i nära anslutning till den dag då upplagshavaren konstaterat att den skett.

Inventering av lager

12 §Upplagshavaren ska för varje skatteupplag inventera lagret av energiprodukter minst en gång per kalenderår.

Om godkännande som upplagshavare eller godkännande av skatteupplag återkallas enligt 4 kap. 17 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska inventeringen ske den dag från vilken godkännandet upphör att gälla.

Resultatet av inventeringen ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om volym eller vikt, KN-nummer samt miljöklass för respektive energiprodukt.

Bevarande av uppgifter

13 §Upplagshavaren ska bevara uppgifterna enligt 6 § under sju år efter utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:32

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.