Skatteverket fastställer med stöd av 14 kap. 10 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) till 5 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:7

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2023.

  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:1) om basränta enligt skatteförfarandelagen.