Innehåll

Byggnad

1 §Varje byggnadskropp ska anses som en byggnad, om inte annat anges i andra stycket.

Är en byggnadskropp uppdelad genom väggar som skär lodrätt genom byggnadskroppen i två eller flera självständigt fungerande enheter ska varje del av byggnadskroppen indelas som en särskild byggnad. Ligger byggnadskroppen på flera fastigheter ska byggnadskroppen indelas i särskilda byggnader i enlighet med fastighetsindelningen.

Med väggar som skär lodrätt genom byggnadskroppen avses en lodrät vägg från golv till tak genom byggnadskroppens samtliga våningsplan utan förskjutning.

Gemensamma vinds- eller källarutrymmen utgör inget hinder för en sådan indelning som sägs i andra stycket. En byggnadskropp som är uppdelad i delar genom väggar som skär lodrätt genom byggnads kroppen med två bostadslägenheter i varje del ska dock indelas som en särskild byggnad (hyreshus), om byggnadskroppen ligger på en fastighet.

Byggnad under uppförande

2 §En byggnad ska anses vara under uppförande till dess att byggnaden till övervägande del kunnat tas i bruk i sin slutliga utformning och därmed för sitt blivande ändamål. En byggnad som används för kommersiellt bruk ska anses ha tagits i bruk vid den tidpunkt då förutsättningar finns för byggnadens ägare att till övervägande del tillgodogöra sig avkastning från den nyuppförda byggnaden.

3 §Byggnadsvärdet för byggnad under uppförande får aldrig överstiga det byggnadsvärde som skulle ha åsatts byggnaden i färdigt skick.

Omräkningsfaktor för byggnad under uppförande

4 §Omräkningsfaktorn för byggnad under uppförande ska för hela riket bestämmas så som anges i nedanstående tabell.

År

För FFT 22

För AFT 23

För FFT 24

2020

0,5

2021

0,45

0,5

2022

0,40

0,45

0,5

2023

0,40

0,40

0,45

Avrundning

5 §Då storleken av en värdefaktor ska anges med föreskriven noggrannhet, ska matematisk avrundning enligt svensk standard SS 14141 regel A tillämpas, om inte annat anges särskilt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2023:8

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023 och tillämpas vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024.