Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm

Tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag – KRNS, mål nr 3817-19

Datum: 2021-03-16

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 8-783512

Kammarrättens i Stockholm dom den 4 januari 2021 i mål nr 3817-19

Inkomstbeskattning 2017

Sammanfattning

Ettårsregeln i 3 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har inte ansetts vara tillämplig på lön från ett aktiebolag till dess enda ägare då denna inte har gjort sannolikt att utlandsvistelsen föranletts av skäl hänförliga till bolagets verksamhet.

Skatteverket delar kammarrättens bedömning.

Den skattskyldige har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen som ännu inte har beslutat om prövningstillstånd ska meddelas.

Referat

X är obegränsat skattskyldig i Sverige och ensam ägare till ett aktiebolag i vilket han även är anställd. En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst ett år i samma land är inte skattskyldig för inkomsten om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (3 kap. 9 § andra stycket IL).

Beskattningsåret 2017 vistades X i Grenada och tog ut lön ur sitt bolag. Lönen beskattades inte i Grenada på grund av dess interna rätt. X yrkade i sin svenska deklaration att lönen skulle undantas från beskattning enligt ettårsregeln.

Kammarrätten utgick liksom Skatteverket och förvaltningsrätten från att en tillämpning av ettårsregeln förutsätter att anställningen är av sådan beskaffenhet att dess utövning kräver utlandsvistelse. Av betydelse för den prövningen är enligt kammarrätten att X är anställd i ett fåmansbolag som han själv kontrollerar. Eftersom han därmed själv i egenskap av arbetsgivare avgör var arbetet ska utföras krävs enligt domstolen att det framkommer omständigheter som gör det tydligt att utlandsvistelsen föranletts av skäl hänförliga till bolagets verksamhet för att anställningen ska kunna anses kräva utlandsvistelse.

Kammarrätten ansåg att utredningen om vilken verksamhet som bedrivits i Grenada inte med någon styrka talade för att bolagets verksamhet krävt att X utövat anställningen där. X hade enligt domstolen inte gjort sannolikt att utlandsvistelsen föranletts av skäl hänförliga till arbetsgivarens verksamhet. Anställningen var därmed inte av sådan beskaffenhet att dess utövning krävde utlandsvistelse, varför ettårsregeln inte var tillämplig.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar både kammarrättens uppfattning i den principiella frågan om kravet på orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdes utlandsvistelse samt domstolens bedömning i det aktuella fallet. Skatteverket noterar särskilt att domstolen delar verkets uppfattning att när det gäller en person anställd av sitt eget fåmansbolag måste det framkomma omständigheter som gör det tydligt att utlandstjänstgöringen har haft verksamhetsmässiga skäl.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...