Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Tjänster inom Svenska kyrkan – HFD ref. 2

Datum: 2021-03-17

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 8-853412 HFD ref. 2 (Högsta förvaltningsdomstolens dom den 9 februari 2021, mål nr 4634--4635-19).

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande funnit att ersättning för IT-tjänster och administrativa tjänster som tillhandahålls från Svenska kyrkans nationella organ till kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift inte ska inkomstbeskattas.

Referat

Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund och dess församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift är registrerade organisatoriska delar av Svenska kyrkan.

Av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan framgår att Svenska kyrkan får förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter. Samma rätt har var för sig Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift.

Trossamfundet Svenska kyrkan och dess registrerade delar svarar självständigt för sina respektive skyldigheter i förhållande till tredje man.

Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med bl.a. debitering av kyrkoavgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna. Avgiftsmedlen betalas ut till Svenska kyrkan på central nivå som sedan beslutar om hur medlen ska fördelas vidare till dess olika delar. Genom den centrala utbetalningsmodellen kan Svenska kyrkan således göra avräkning för avgifter och bidrag inom det kyrkliga utjämningssystemet i samband med att avgiftsmedlen fördelas till lokala och regionala enheter.

Svenska kyrkan har tillhandahållit IT-tjänster och administrativa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift. HFD konstaterar att tillhandahållandena är av sådant slag att inkomsterna normalt sett är skattepliktiga i inkomstslaget näringsverksamhet. För att det ska vara fråga om en skattepliktig inkomst krävs emellertid att tillhandahållandet sker till någon annan fysisk eller juridisk person.

HFD finner att även om de organisatoriska delarna inom Svenska kyrkan utgör enskilda rättssubjekt så är deras självständighet begränsad. Detta gäller inte minst vid sådana transaktioner mellan olika delar av Svenska kyrkan som målen gäller. Trossamfundet beslutar på central nivå vilka tjänster som ska tillhandahållas de olika organisatoriska delarna samt hur kostnaderna för dessa ska fördelas. I detta fall har kyrkan valt att finansiera tjänsterna delvis inom det kyrkliga utjämningssystemet och delvis genom fakturering. Kyrkan har dock kompenserat de organisatoriska delarna för faktureringen vid fördelningen av de resurser som kyrkan har till sitt förfogande.

Trossamfundet Svenska kyrkan på central nivå kan således besluta om villkoren för utförandet och mottagandet av tjänsterna samt reglera resursfördelningen med anledning av detta. HFD anser att Svenska kyrkans tillhandahållande av de aktuella tjänsterna därför inte har skett till de organisatoriska delarna i deras egenskap av egna juridiska personer utan tillhandahållandena har skett inom trossamfundet Svenska kyrkan. Tjänsterna ska därmed inte inkomstbeskattas.

Skatteverkets kommentar

Skatteverkets uppfattning var att tjänsterna tillhandahålls till självständiga juridiska personer och att ersättningen därför utgör inkomst av näringsverksamhet.

HFD har gjort sin prövning med utgångspunkt i Svenska kyrkans särskilda organisation och den speciella reglering som gäller för kyrkan och dess organisatoriska delar och funnit att tjänsterna tillhandahålls inom trossamfundet.

Skatteverket analyserar domen och avser att publicera ett ställningstagande.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...