Datum: 2023-02-01

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 8-2176913

Kammarrätten i Stockholms dom den 25 april 2022, mål nr 4902-4905-20

Sammanfattning

Reglerna om näringsbetingade andelar omfattar utländska juridiska personer som civilrättsligt motsvarar ett svenskt aktiebolag och som är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland.

Skatteverket delar kammarrättens bedömning att även med beaktande av syftet med bestämmelserna om näringsbetingade andelar kan inte kravet på att ett bolag ska vara ett inkomskattesubjekt i sitt hemland anses uppfyllt genom att bolaget har inkomster hänförliga till ett fast driftställe som beskattas i ett annat land än den utländska juridiska personens hemland. Bolaget motsvarar därmed inte ett svenskt aktiebolag och andelarna i bolaget är därför inte näringsbetingade.

Kammarrättens dom är i linje med Skatteverkets sedan tidigare publicerade ställningstagande När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar? (2022-09-29, dnr 8-1772771).

Referat

Målet gäller om ett bolags helägda dotterbolag (GAL) vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag.

GAL är registrerat på Brittiska Jungfruöarna där det utgör ett s.k. "company limited by shares". GAL bedriver emellertid all sin verksamhet från ett fast driftställe i form av en filial i Taiwan, där överskottet beskattats med en bolagsskatt på 17 procent.

Kammarrätten framhåller att det av praxis framgår att ett krav för att ett utländskt bolag ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar är att bolaget är ett inkomstskattesubjekt i hemlandet (RÅ 2009 ref. 100 och HFD 2017 ref. 29). Prövningen av om detta krav är uppfyllt måste göras med utgångspunkt i syftet med bestämmelserna om näringsbetingade andelar, dvs. att undvika beskattning i flera bolagsled. Det innebär att det inte räcker med att konstatera att ett bolag formellt betraktas som ett skattesubjekt i hemlandet, utan en prövning måste också göras av om den skattemässiga behandlingen av bolaget i hemlandet är sådan att det även reellt kan anses utgöra ett skattesubjekt där (HFD 2019 ref. 49).

Kammarrätten konstaterar att det av utredningen i målet framgår att GAL:s hemland i den aktuella bemärkelsen är Brittiska Jungfruöarna och att samtliga bolag där åtnjuter ett generellt och fullständigt undantag från inkomstlagstiftningen. Kammarrätten anser därför att GAL inte kan anses vara ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland. Kammarrätten fastslår därefter att även med beaktande av syftet med bestämmelserna om näringsbetingade andelar, kan inte kravet på att ett bolag ska vara ett inkomskattesubjekt i sitt hemland anses uppfyllt genom att GAL har inkomster som beskattas i Taiwan. GAL motsvarar därmed inte ett svenskt aktiebolag och andelarna i det är följaktligen inte näringsbetingade.

Skatteverkets kommentar

Kammarrättens dom är i linje med Skatteverkets ställningstagande När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar? (2022-09-29, dnr 8-1772771). Motsvarande bedömning har gjorts i avsnitt 4.2.6 i ställningstagandet. Av praxis följer att det finns ett krav på att bolaget ska vara ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland (se RÅ 2009 ref. 100 och HFD 2017 ref. 29). Skatteverket delar kammarrättens bedömning att även med beaktande av syftet med bestämmelserna om näringsbetingade andelar, att undvika beskattning i flera bolagsled, kan inte kravet på att ett bolag ska vara ett inkomskattesubjekt i sitt hemland anses uppfyllt genom att bolaget har inkomster hänförliga till ett fast driftställe som beskattas i ett annat land än i den utländska juridiska personens hemland. Bolaget motsvarar därmed inte ett svenskt aktiebolag och andelarna i bolaget är därför inte näringsbetingade.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte meddelat prövningstillstånd.

Referenser

RÅ 2009 ref. 100, HFD 2017 ref. 29 och HFD 2019 ref. 49.