Datum: 2023-03-03

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 8-2249806

Kammarrättens i Stockholm dom den 16 januari 2023

Sammanfattning

Kammarrättens dom är i överensstämmelse med Skatteverkets ställningstagande När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar? (2022-09-30, dnr 8-1772771).

Kammarrätten konstaterar att X Ltd är ”ordinarily resident” i Gibraltar och att det innebär att X Ltd är skattskyldigt för alla sina inkomster som tillkommit i och härrör från Gibraltar. Den rättsliga bedömningen att bolagets andelar i X Ltd är näringsbetingade är därmed i överensstämmelse med praxis (HFD 2022 not. 3 och HFD 2022 not. 41).

Skatteverket vidhåller att ett bolag som vid inkomstbeskattningen ses som ett inte hemmahörande företag, i en jurisdiktion som vid beskattningen behandlar företag olika utifrån dess skattestatus, inte kan anses ha en sådan anknytning dit att det är ett inkomstskattesubjekt där i den betydelse som avses vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Detta gäller även om bolaget är registrerat där.

Ett intyg om skatterättslig hemvist, som används vid tillämpningen av ett skatteavtal, kan visa att ett bolag har en viss grundläggande anknytning till ett visst land. Av praxis framgår dock att en bedömning av om den utländska juridiska personen reellt kan anses utgöra ett inkomstskattesubjekt i hemlandet under den aktuella tidsperioden måste göras även om ett intyg om skatterättslig hemvist har presenterats (HFD 2019 ref. 49). Kammarrätten konstaterar även i målen att något generellt och fullständigt undantag från beskattningen inte föreligger för X Ltd.

Referat

Y AB är ägare av företaget X Ltd som är hemmahörande i Gibraltar. X Ltd är lågbeskattat i Gibraltar och omfattas av reglerna om CFC-beskattning i 39 a kap. IL. Y AB har CFC-beskattats för X Ltd:s positiva nettoinkomster samt beskattats för erhållna utdelningar från X Ltd. Utdelningarna har beskattats till den del bolaget inte har CFC-beskattats för sin del av X Ltd:s positiva nettoinkomst. Till skillnad från Y AB (bolaget) anser Skatteverket att andelarna i X Ltd inte är näringsbetingade och att utdelningarna därför är skattepliktiga. Skattetillägg har påförts.

Skatteverket har i målen framhållit att i Gibraltar, där X Ltd är registrerat, behandlas företag som är ”ordinarily resident” respektive ”non resident” olika vid beskattningen. Avgörande vid bedömningen av om ett företag ska hänföras till den ena eller andra kategorin är var den högsta formen av kontroll och ledning över bolaget finns.

Kammarrätten slår fast att huvudfrågan i målen är om bolagets andelar i det gibraltiska företaget X Ltd är näringsbetingade. För att detta ska vara fallet krävs att företaget motsvarar ett svenskt aktiebolag, vilket det gör om företaget till stor del överensstämmer med ett svenskt aktiebolag civilrättsligt och dessutom är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland (RÅ 2009 ref. 100).

Kammarrätten konstaterar att det i målen får anses klart att X Ltd till stor del överensstämmer med ett svenskt aktiebolag civilrättsligt. Frågan är därför om företaget också är ett inkomstskattesubjekt i Gibraltar.

Kammarrätten påtalar att som förvaltningsrätten har uttalat räcker det vid denna prövning inte med att konstatera att företaget formellt betraktas som ett inkomstskattesubjekt i hemlandet, utan den skattemässiga behandlingen måste också vara sådan att företaget även reellt anses vara ett inkomstskattesubjekt där. Om ett företag omfattas av ett generellt och fullständigt undantag från hemlandets inkomstbeskattning har företaget inte ansetts vara ett inkomstskattesubjekt i hemlandet (HFD 2017 ref. 29 och HFD 2019 ref. 49).

Av utredningen framgår att den gibraltiska skattemyndigheten har ansett att X Ltd har haft status som ”ordinarily resident” där. Statusen som ”ordinarily resident” innebär att företaget är skattskyldigt för alla sina inkomster som tillkommit i och härrör från Gibraltar. Något generellt och fullständigt undantag från beskattningen för ett sådant företag finns inte. Däremot är inkomster som inte har tillkommit i och härrör från Gibraltar undantagna från beskattning enligt den s.k. territorialitetsprincipen.

Kammarrätten fastslår att dessa förhållanden inte kan leda till någon annan slutsats än att företaget både formellt och reellt ska anses vara ett inkomstskattesubjekt i Gibraltar – även om företaget de facto inte har haft några inkomster som har beskattats där. Stöd för denna slutsats finns både i HFD 2022 not. 3 och i HFD 2022 not. 41. Att Skatteverket anser att skattemyndigheten i Gibraltar har gjort en felaktig bedömning i detta avseende och att X Ltd i stället borde ha ansetts som ”non resident” förändrar inte denna bedömning.

Mot denna bakgrund och med beaktande av det som i övrigt har kommit fram instämmer kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning att bolagets andelar i X Ltd är näringsbetingade. Av detta följer att utdelningarna från företaget är skattefria hos bolaget och att det saknas grund för att ta ut skattetillägg på inkomsterna. Överklagandet ska därför avslås i denna del.

Skatteverkets kommentar

Kammarrättens dom är i överensstämmelse med Skatteverkets ställningstagande När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar? (2022-09-30, dnr 8-1772771).

Målen innefattar en bevisfråga såväl som en rättsfråga. Kammarrätten konstaterar att X Ltd är ”ordinarily resident” i Gibraltar och att det innebär att X Ltd är skattskyldigt för alla sina inkomster som tillkommit i och härrör från Gibraltar. Den rättsliga bedömningen att bolagets andelar i X Ltd är näringsbetingade är därmed i överensstämmelse med praxis (HFD 2022 not. 3 och HFD 2022 not. 41).

I Gibraltar, där X Ltd är registrerat, behandlas företag som är ”ordinarily resident” respektive ”non resident” olika vid beskattningen. Skatteverket vidhåller att ett bolag som har statusen ”non resident” (ett icke hemmahörande företag) vid inkomstbeskattningen, i en jurisdiktion som vid beskattningen behandlar företag olika utifrån dess skattestatus, inte kan anses ha en sådan anknytning till jurisdiktionen att det är ett inkomstskattesubjekt där i den betydelse som avses vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar även om bolaget är registrerat där.

Sverige saknar skatteavtal med Gibraltar. Ett hemvistintyg, som i förekommande fall används vid tillämpningen av ett skatteavtal, kan visa att ett bolag har en viss grundläggande anknytning till ett land. Av praxis framgår dock att en bedömning av om den utländska juridiska personen reellt kan anses utgöra ett inkomstskattesubjekt i hemlandet under den aktuella tidsperioden måste göras även om ett intyg om skatterättslig hemvist har presenterats (HFD 2019 ref. 49). Kammarrätten konstaterar även i målen att något generellt och fullständigt undantag från beskattningen inte föreligger för X Ltd.

Referenser

RÅ 2009 ref. 100, HFD 2017 ref. 29, HFD 2019 ref. 49, HFD 2022 not. 3 och HFD 2022 not. 41.