Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade att under år 2012 hade utdelning beslutats och aktieägaren kunde begära att få utdelningen utbetald enligt upprättat skuldebrev. HFD ansåg att utdelningen varit tillgänglig för lyftning och disponibel år 2012 och att tidpunkten för beskattning av utdelningen infallit detta år trots att kontant betalning skedde först senare.

När en bolagsstämma fattar beslut om utdelning får aktieägarna en fordran på bolaget. När aktieägaren i ett kupongbolag fått en rättighet att begära utbetalning av den beslutade utdelningen ska utdelningen anses disponibel för aktieägaren och detta även om det vid tillfället inte finns likvida medel tillgängliga för omedelbar utbetalning i det utdelande bolaget.

Referat

En ensam ägare till ett cypriotiskt investmentbolag fattade beslut om utdelning i pengar i februari 2012 Samma dag utfärdade bolaget ett skuldebrev till ägaren på samma belopp som utdelningen. Skulden löpte utan ränta och skulle i dess helhet betalas inom en månad från anmodan eller senast i februari 2022. Bolagets skuld till ägaren minskade genom två amorteringar år 2017.

Skatteverket beslutade att höja ägarens inkomst av kapital för beskattningsåret 2017 med ett belopp som motsvarade bolagets amorteringar på skulden till aktieägaren. Skatteverket ansåg att bolaget varken hade kunnat verkställa eller hade haft för avsikt att verkställa den beslutade utdelningen förrän det år då bolagets skuld faktiskt minskade genom amorteringarna år 2017. Innan dess ansåg Skatteverket att ägaren varit förhindrad att lyfta utdelningen och hade därmed inte kunnat disponera den.

Förvaltningsrätten ansåg att skuldebrevet inte hade svarat mot någon verklig möjlighet för aktieägaren att förfoga över det beslutade utdelningsbeloppet förrän genom de faktiska betalningarna från bolaget. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

HFD konstaterar att ägaren kunde begära att få betalt enligt skuldebrevet under 2012. Redan av denna anledning ansåg HFD att utdelningen varit tillgänglig för lyftning och disponibel. Beskattningstidpunkten inföll således 2012.

Skatteverkets kommentar

När bolagsstämman beslutat om utdelning får aktieägarna en fordran på bolaget motsvarande det beslutade utdelningsbeloppet. Denna fordran är aktieägarens egendom. Bolaget kan inte längre förfoga över utdelningen eller kräva att aktieägarna ska avstå från sin fordran eller betala tillbaka utdelningen till bolaget.

Skatteverket anser att en utdelning i pengar normalt är disponibel på bolagsstämmodagen om bolaget är ett kupongbolag. Har stämman eller styrelsen fattat beslut om en viss utbetalningstidpunkt är utdelningen i stället disponibel denna dag (jfr Skatteverkets ställningstagande ”Återtagande av utdelning” med dnr 131 145541-16/111). För i aktier i ett avstämningsbolag gäller istället att utdelning normalt tas upp till beskattning det beskattningsår då utdelningen har utbetalats och därmed mottagits av aktieägaren (jfr Skatteverkets ställningstagande ” Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag” med dnr 131 90015-16/111).

HFD får i målet anses bekräfta att utdelningen är aktieägarens egendom genom beslutet om utdelning. Genom avgörandet fastslår HFD att redan den omständigheten att aktieägaren fått en rättighet att begära utbetalning av den beslutade utdelningen innebär att utdelningen blivit disponibel. Detta även om det inte finns likvida medel tillgängliga i det utdelande bolaget.

Referenser

41 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)

42 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229)