Områden: Andra ämnesområden, Inkomstskatt

Dnr: 8-2573628

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 juli 2023 med dnr 83-22/D

Referat

Den fråga som var föremål för bedömning i Skatterättsnämnden är om tjänster för hushålls­arbete respektive installation av grön teknik ska anses ha betalats, och att det därmed föreligger en rätt till skattereduktion, det beskattningsår då utförarna får betalt av ett företag som förvärvat fakturorna från utförarna.

Skatterättsnämnden meddelade att det föreligger en rätt till skattereduktion för det beskattningsår då arbetet har utförts och respektive utförare har fått betalt.

Skatteverkets kommentar

Skatterättsnämndens förhandsbesked går emot Skatteverkets ställningstagande ”Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?” (2016-11-21, dnr 131 496888-16/111), men Skatteverket vidhåller sin uppfattning.

Skatteverket anser att en försäljning av en faktura inte innebär att utföraren har fått betalt för det arbete som utförts. Utföraren får anses ha fått betalt från köparen av arbetet först när factoringbolaget fått betalt för fakturan. Först då har utföraren möjlighet att ansöka om utbetalning från Skatteverket.

Skatterättsnämndens förhandsbesked har vunnit laga kraft och är därmed bindande för Skatteverket i det enskilda fallet om sökanden begär det. Ett förhands­besked är emellertid inte ett vägledande avgörande som Skatteverket är bundet av i andra liknande fall.

Referenser

67 kap. 12 och 37 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)