Datum: 2024-04-29

Områden: Inkomstskatt (Inkomster som är skattefria, Utgifter som inte får dras av)

Dnr: 8-2855970

Kammarrättens i Stockholm dom den 13 december 2023 i mål nr 4297-23 m.fl.

Kammarrättens i Sundsvall dom den 22 mars 2024 i mål nr 2642-23 m.fl.

Inkomstbeskattning beskattningsåren 2016–2019

Sammanfattning

Kammarrätterna anser att nationell beskattning av kostnadsersättning från Europeiska regionkommittén strider mot EU-rätten.

Referat

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala folkvalda företrädare från alla EU-länder. Skattebetalarna i målen är bosatta och obegränsat skattskyldiga i Sverige. De har fått kostnadsersättning från regionkommittén för att utföra uppdraget som ledamot i kommittén. Sådan ersättning ska enligt huvudregeln i 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tas upp i inkomstslaget tjänst. Det finns ett undantag från skatteplikt i 11 kap. 28 § IL som dock endast gäller ledamöter i Europaparlamentet. Skatteverket har därför beskattat kostnadsersättningen och medgett avdrag för kostnader för att förvärva denna ersättning.

Kammarrätterna anser att nationell beskattning av kostnadsersättning från Europeiska regionkommittén strider mot EU-rätten med i huvudsak följande motivering.

Det finns varken i nationell rätt eller i unionsrätten någon uttrycklig bestämmelse som förbjuder nationell beskattning av kostnadsersättning som utgår till en ledamot av regionkommittén. I protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier (protokollet) anges i artikel 12 att tjänstemän ska vara befriade från nationella skatter på de löner och arvoden de får av unionen. När det gäller ledamöter i Europaparlamentet anges i artikel 7 i protokollet att de inte får underkastas någon begränsning av administrativ eller annan natur i sin rörelsefrihet under resa till eller från Europaparlamentets mötesplats. I artikel 10 i protokollet anges att företrädare för de medlemsstater som deltar i arbetet i unionens institutioner, deras rådgivare och tekniska experter ska i sin tjänsteutövning och under resan till och från mötesplatsen åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader. Denna artikel ska även vara tillämplig på ledamöter av unionens rådgivande organ.

EU-domstolen har i rättsfallet C-208/80 (Lord Bruce of Donington) klargjort att den autonomi som Europaparlamentet åtnjuter för att parlamentsledamöterna ska kunna fullgöra sina uppdrag utgör hinder mot nationell beskattning av europaparlamentarikers resekostnadsersättningar och andra kostnadsersättningar. Domstolen ansåg att nationell beskattning utgjorde ett finansiellt hinder mot ledamöternas rörelsefrihet och att det är en intern angelägenhet för parlamentet att avgöra vilka resor och aktiviteter som är nödvändiga för att parlamentsledamöterna ska kunna fullgöra sina uppdrag (se EU-domstolens avgörande C-208/80, punkterna 16 och 17).

EU-domstolens slutsatser i rättsfallet C-208/80 grundar sig huvudsakligen på nuvarande artiklarna 4.3 EUF om lojalt samarbete och 232 FEUF. I artikel 4.3 EUF anges bl.a. att medlemsstaterna ska avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål, vilket alltså även omfattar Europeiska regionkommittén och dess ledamöter. På samma sätt som gäller för Europaparlamentet enligt artikel 232 FEUF är även regionkommitténs autonomi fördragsreglerad, genom artikel 306 FEUF. Hur regionkommittén har valt att reglera kostnadsersättningarna är således en intern angelägenhet för kommittén. Att ledamöter i regionkommittén omfattas av artikel 10 istället för artikel 7 i protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier är därför inte av avgörande betydelse.

Mot bakgrund av EU-domstolens uttalanden i mål C-208/80 strider det mot EU-rätten att beskatta kostnadsersättning från regionkommittén i Sverige.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte kammarrätternas bedömning och har tidigare överklagat en dom av Kammarrätten i Göteborg med samma utgång till Högsta förvaltningsdomstolen, se Skatteverkets rättsfallskommentar KRNG, mål nr 284-20, skattefrihet för kostnadsersättning från Europeiska regionkommittén. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade dock den 26 februari 2021 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5163-20). När nu två andra kammarrätter har dömt på samma sätt kommer Skatteverket fortsättningsvis inte att beskatta kostnadsersättning från regionkommittén. Som en följd av detta kommer avdrag inte att medges för utgifter för att förvärva sådan ersättning (jämför 12 kap. 1 § första stycket IL).