Områden: Inkomstskatt (Utländska motsvarigheter till svenska företeelser)

Dnr: 8-2910156

Datum: 2024-05-21

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 26 april 2024, mål nr 6531-23

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande Beskattning av utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person (2012-12-21, dnr 131 827059-12/111) såtillvida att en trust som är bildad i Iowa, USA, är en sådan utländsk stiftelseliknande företeelse som kan anses motsvara en svensk familjestiftelse vid tillämpningen av inkomstskattelagen om den kan anses falla in under begreppet stiftelse på det sätt som det används i inkomstskattelagen. En jämförelse ska göras med de krav som uppställs i stiftelselagen.

Högsta förvaltningsdomstolen anser dock att tillgångarna i den aktuella trusten inte kan anses ha avskilts till en självständig förmögenhet i sådan utsträckning som krävs. Vid den bedömningen har HFD lagt avgörande vikt vid att förmånstagaren har möjlighet att avsätta och tillsätta förvaltare samt att förmånstagaren kan utse nya förmånstagare med samma rättigheter som tidigare förmånstagare.

Referat

A är förmånstagare till en trust som bildats i enlighet med lagstiftningen i Iowa i USA.

A ansökte om förhandsbesked för att få veta om trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse med följd att överföringar från trusten till A ska beskattas hos A som periodiskt understöd.

Trusten bildades av A:s numera avlidna farmor med A:s pappa som förmånstagare. Trustens syfte är att dela ut medel till angivna förmånstagare för deras skötsel, hälsa, utbildning och underhåll. När pappan avled blev A och hennes syster nya förmånstagare med samma ställning och befogenheter som den tidigare förmånstagaren. Varken A, hennes syster eller pappan har mottagit några utbetalningar från trusten.

För att underlätta hanteringen om endast en av förmånstagarna skulle vilja ta ut tillgångar genomfördes en uppdelning av trusten i två separata delar. Efter uppdelningen är A ensam förmånstagare till halva trusten.

Trusten är oåterkallelig och bildades genom att viss egendom överfördes till en utsedd förvaltare för att förvaltas i enlighet med vad som framgår av trusturkunden. Enligt urkunden gäller att bildaren inte har några möjligheter att ändra i urkunden. Av urkunden framgår vidare att en förmånstagare har rätt att avsätta och tillsätta förvaltare och rätt att ange ny förmånstagare som inträder med samma rättigheter som tidigare förmånstagare.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att för att en utländsk stiftelseliknande företeelse ska kunna anses motsvara en svensk familjestiftelse förutsätts att den kan anses falla in under begreppet stiftelse på det sätt som det används i inkomstskattelagen.

Enligt 1 kap 2 § första stycket stiftelselagen bildas en stiftelse genom att egendom enligt förordnande av en stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Högsta förvaltningsdomstolen måste därför ta ställning till om det har uppkommit en självständig förmögenhetsbildning.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att omständigheter som att trusten är oåterkallelig och att den har bildats genom att viss egendom överförts till en utsedd förvaltare för att förvaltas i enlighet med vad som anges i trustens urkund och att bildaren inte har några möjligheter att ändra i urkunden talar för att trusten kan anses motsvara en svensk familjestiftelse.

Högsta förvaltningsdomstolen anser dock inte att tillgångarna i trusten kan anses ha avskilts till en självständig förmögenhet i sådan utsträckning som krävs. Förmånstagarens rätt att avsätta och tillsätta förvaltare medför att en förmånstagare i realiteten kontrollerar förvaltaren och därmed också förvaltningen av trusten. Vidare medför bestämmelserna om rätten för förmånstagare att, utan begränsning, ange nya förmånstagare som inträder med samma rättigheter som tidigare förmånstagare att en förmånstagare i väsentliga avseenden kan förfoga över och fördela trustens tillgångar.

Högsta förvaltningsdomstolen förklarar därför att trusten inte motsvarar en svensk familjestiftelse.

Skatteverkets kommentar

Av Högsta förvaltningsdomstolens dom framgår att en trust som är bildad i USA under vissa omständigheter kan vara en sådan utländsk stiftelseliknande företeelse som motsvarar en svensk familjestiftelse vid tillämpningen av inkomstskattelagen. Högsta förvaltningsdomstolen har vid sin bedömning inte fäst någon vikt vid att trusten inte är en utländsk juridisk person. Vid motsvarighetsbedömningen ska en jämförelse göras med de krav som uppställs i stiftelselagen. Trusten ska således ha bildats genom att egendom enligt förordnande av en stiftare har avskilts för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Detta överensstämmer med Skatteverkets ställningstagande Beskattning av utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person (2012-12-21, dnr 131 827059-12/111).

Vid bedömningen av om tillgångarna i trusten är avskilda i tillräcklig utsträckning läggs avgörande vikt vid två omständigheter. För det första att förmånstagaren har möjlighet att avsätta och tillsätta förvaltare och för det andra att förmånstagaren kan utse nya förmånstagare med samma rättigheter som tidigare förmånstagare.

Högsta förvaltningsdomstolen nämner att trusturkunden inte hindrade stiftaren från att under sin livstid bli utsedd som förmånstagare. Högsta förvaltningsdomstolen verkar dock i sin bedömning inte lägga någon avgörande vikt vid detta faktum som inte längre är aktuellt vid bedömningstidpunkten då stiftaren är avliden. Ett beaktande av omständigheter som inte längre är för handen skulle vara oförenligt med Skatteverkets ställningstagande Bedömningen om en utländsk stiftelse eller en liknande företeelse motsvarar en svensk stiftelse ska ske vid varje beskattningstidpunkt (2019-12-19 med dnr 202 461274-19/111).