Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2005-03-03

Dnr: 130 89071-05/111

1 Sammanfattning

Begränsat skattskyldiga personer kan medges grundavdrag och allmänna avdrag när de beskattas enligt inkomstskattelagen (1999:1229; IL) för inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Förutsättningen är att överskottet av förvärvsinkomster i Sverige och andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Även personer som in- och utvandrar och som är begränsat skattskyldiga under del av året medges avdrag för hela året under samma förutsättningar.

Skatteverket anser att med överskott av förvärvsinkomster i Sverige avses det överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet som beskattas i Sverige enligt IL oavsett om inkomsterna har källa i Sverige eller inte. Det är inkomsterna före allmänna avdrag och grundavdrag som avses. Inkomster som har källa i Sverige men som inte ingår i den taxerade inkomsten räknas inte med. Inkomster som ingår i den taxerade inkomsten i Sverige och som även beskattas utomlands räknas med i överskottet av förvärvsinkomster i Sverige.

2 Bakgrund och frågeställning

Genom lagstiftning som trätt i kraft 1 januari 2005 har svensk lag anpassats till EG-rätten och även begränsat skattskyldiga får under vissa förutsättningar rätt till grundavdrag och allmänna avdrag. En förutsättning är att överskottet av förvärvsinkomster i Sverige och andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Fråga har uppkommit om vad som avses med begreppet ”överskott av förvärvsinkomster i Sverige”.

3 Gällande rätt m.m.

Från och med den 1 januari 2005 (SFS 2004:1139) kan en begränsat skattskyldig person som beskattas för inkomst av tjänst och näringsverksamhet enligt 3 kap. 18 § 1 och 2 IL medges vissa avdrag och skattereduktioner som tidigare bara obegränsat skattskyldiga fick. De avdrag och skattereduktioner som kan medges enligt IL är allmänna avdrag för pensionssparavdrag enligt 59 kap. 16 §, debiterade egenavgifter som inte dras av i något av inkomstslagen, utländska socialförsäkringsavgifter och periodiska understöd enligt 62 kap. 9 §, grundavdrag enligt 63 kap. 2 § samt skattereduktion för avgift till utländsk fackförening och arbetslöshetskassa enligt 65 kap. 11 c §.

En förutsättning för dessa avdrag och skattereduktioner är att personens överskottet av förvärvsinkomster i Sverige och andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Även den som är obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret har rätt till ovanstående avdrag och skattereduktioner för hela året om överskottet av förvärvsinkomster i Sverige och andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Det framgår av 59 kap. 16 §, 62 kap. 9 §, 63 kap. 4 § och 65 kap. 11 c § IL.

I prop. 2004/05:19 sid. 60 anges följande i författningskommentaren till 59 kap. 16 §.

”Ett annat krav som ställs upp för avdragsrätt är att överskottet av förvärvsinkomster i Sverige, dvs. sådana som skall beskattas här, uteslutande eller så gott som uteslutande utgör den skattskyldiges sammanlagda överskott av förvärvsinkomster från Sverige och andra länder. Med överskott av förvärvsinkomster avses summan av tjänsteintäkter och intäkter av näringsverksamhet efter avdrag för kostnader i respektive inkomstslag.

Vid beräkningen av den sammanlagda förvärvsinkomsten bör de utländska förvärvsinkomsterna inte beräknas efter svenska regler utan det handlar om vilka överskott av förvärvsinkomster den skattskyldige har i utlandet. Däremot skall de utländska förvärvsinkomsterna motsvara svenska förvärvsinkomster, dvs. kunna utgöra intäkter av tjänst eller näringsverksamhet. Det ankommer naturligtvis på den skattskyldige att ange vilka inkomster denne uppbär utomlands.”

Med uteslutande eller så gott som uteslutande avses minst 90 % enligt prop. 2004/05:19 sid. 45.

Rätt till avdrag föreligger i Sverige även om den skattskyldige får motsvarande avdrag i sitt hemland (prop. 2004/05:19 sid. 49).

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att det är överskottet efter avdrag för kostnader i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet som beskattas enligt IL och taxeras i Sverige som ska jämföras med överskott av förvärvsinkomster som beskattas i andra länder. Det är inkomsterna före allmänna avdrag och grundavdrag som avses. Det är inte nödvändigt att inkomsterna har källa här eller att arbetet utförs här för att inkomsterna ska ingå i ”överskott av förvärvsinkomster i Sverige”.

Förvärvsinkomst som inte beskattas enligt IL anser Skatteverket inte ska ingå i ”överskott av förvärvsinkomster i Sverige” även om inkomsten har källa i Sverige. Inkomsten kan ha undantagits från beskattning enligt IL genom skatteavtal eller genom intern rätt, såsom exempelvis särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller inkomst som är skattefri enligt sexmånaders- eller ettårsregeln. Om sådan inkomst har beskattats utomlands får den i stället ses som utländsk förvärvsinkomst.

Om samma inkomst beskattas både i Sverige och i ett annat land anser Skatteverket att inkomsten ska ingå i ”överskott av förvärvsinkomster i Sverige” oavsett vilket land inkomsten härrör ifrån och utan hänsyn till vilket land som medger avräkning för eventuell dubbelbeskattning. Jämförelsen får då göras mellan personens totala förvärvsinkomster (vilka inkluderar inkomster som beskattats såväl i Sverige som i den utländska staten) och den andel som beskattas i Sverige. Om Sverige i ett sådant fall beskattar minst 90 % av personens totala förvärvsinkomster är personen berättigad till grundavdrag, allmänna avdrag etc. personliga avdrag här. Avdrag medges även om motsvarande avdrag medges i det andra landet.