Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2005-05-30

Dnr: 131 657273-15/111

Artister och idrottsutövare har rätt till avdrag för agent- och managerkostnader i samband med avtalsskrivning i de fall de under året har flera korta uppdrag och uppdragen inte är av anställningskaraktär.

I de fall artisten eller idrottsutövaren endast har ett fåtal uppdrag under året och dessa uppdrag har karaktären av anställningsförhållande t.ex. säsongsengagemang för en idrottsklubb eller för en teater är agentkostnaden i samband med att teckna ett sådant avtal inte avdragsgill eftersom kostnaden då är att jämställa med kostnad för att förvärva en ny inkomstkälla.

Bestämmelser om avdrag i inkomstslaget tjänst

Fråga har ställts om agent- och managerkostnader aldrig är avdragsgilla i inkomstslaget tjänst eller finns det fall där avdrag kan medges.

Enligt 12 kap 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i inkomstslaget tjänst dras av som kostnader.

Kammarrätten i Sundsvall har 2003-06-02 målnr. 893-02 vägrat en ishockeyspelare avdrag för kostnader för spelaragent som han haft i samband med att han tecknade spelaravtal meden hockeyklubb med motiveringen att kostnaden för agenten utgjorde en kostnad för erhållande av ny anställning.

Kammarrätten i Göteborg har 2002-03-05 målnr 4352-2000 vägrat en ishockeyspelare avdrag för kostnader för spelaragent som han haft i samband med tecknande av nya spelarkontrakt med motiveringen att kostnader för agenten utgjorde en kostnad för erhållande av ny anställning.

Enligt rättspraxis medges avdrag för sådan ersättning till arbetsbiträde som anses motiverad med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden och verksamhet, jfr. RÅ 1988 ref. 26.

Personlig agent kan vara arbetsbiträde

Det finns fler branscher än idrotten där man använder sig av personliga agenter för att få uppdrag. Exempel på sådana branscher är musiker, artister, skådespelare och modeller. Agent- och managerkostnader innefattar ofta även förmedlingsavgifter och andra serviceavgifter som betalas löpande till agenturen. Sådana avgifter anses som regel avdragsgilla.

Även om arbetsbiträde inte längre nämns som exempel på avdragsgill kostnad i inkomstskattelagen så har avsikten inte varit att man efter inkomstskattelagens införande inte ska kunna få avdrag för kostnad för arbetsbiträde.

Avdrag medges för ersättning till agent eller annat arbetsbiträde som motiveras av den skattskyldiges verksamhet och inkomstförhållanden.

För personer som arbetar i branscher där det ligger i arbetets natur att under året ha flera korta uppdrag utan att anställningsförhållande föreligger gentemot någon av uppdragsgivarna kan det föreligga ett behov för personen att anlita en agent eller manager (arbetsbiträde) för t.ex. marknadsföring och bevakning av att rätt royalty betalas ut m.m. Förutom i ovan angivna fall anlitas agenten eller managern även för att hjälpa till vid avtalsskrivning i samband med att uppdragstagaren engageras för ett nytt uppdrag.

Om de avtal som sluts avser kortvariga uppdrag och uppdragen saknar anställningskaraktär kan kostnaderna för agenten eller managern även i dessa fall ses som kostnader för att bibehålla förvärvskällan varför avdrag kan medges även för dessa kostnader.

Endast utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster är avdragsgilla

För personer som har längre uppdrag t.ex. ishockeyspelare, fotbollsspelare och övriga lagidrottare samt skådespelare, musiker och artister som engageras för längre uppdrag t.ex. för en säsong och där uppdraget har karaktär av anställning bör varje uppdrag ses som en ny inkomstkälla och de agent- eller managerkostnader som uppkommer i samband med tecknande av dessa nya avtal är därmed inte avdragsgilla i inkomstslaget tjänst.