Datum: 2015-04-01

Dnr/målnr/löpnr: 131 86207-15/111

2021-02-02

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2021-02-01, dnr. 8-716412.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 11 kap. 9 § 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

El som förbrukats för drift av signaler, växeluppvärmning och säkerhetsanordningar utefter banlinjen ska anses ha förbrukats för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel. El som förbrukats för bangårdsbelysning ska däremot inte anses ha förbrukats för sådant ändamål.

Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med bedömningen i de upphävda rekommendationerna i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om energiskatt på elektrisk kraft (RSV Sp 1999:1).

2 Frågeställning

I samband med översyn av rekommendationerna i RSV Sp 1999:1 har Skatteverket bedömt att vissa rekommendationer innebär tolkning av gällande rätt på ett sätt som bör redovisas i form av ett ställningstagande som publiceras på Skatteverkets hemsida istället för i form av ett allmänt råd. Några av dessa är rekommendationerna om vilken el som bör anses respektive inte bör anses ha förbrukats för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med förbrukning i spårbundna transportmedel enligt 11 kap. 9 § 1 LSE.

3 Gällande rätt m.m.

Den som är skattskyldig för energiskatt på el får göra avdrag för skatt på el som förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning (11 kap. 9 § 1 LSE).

El används inte enbart för drift av tåg m.m. utan även för drift av olika slag av hjälpanordningar i anslutning till banan. Det bör vara möjligt att göra avdrag för el som används för drift av sådana anordningar (jfr prop. 1994/95:54 s. 141).

4 Bedömning

De upphävda rekommendationerna i RSV Sp 1999:1 om vilken el som bör anses respektive inte bör anses ha förbrukats för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med förbrukning i spårbundna transportmedel enligt 11 kap. 9 § 1 LSE har tillämpats under lång tid. Skatteverket bedömer att det inte finns skäl att ändra verkets tidigare tillämpning.

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 11 kap. 9 § 1 LSE.

El som förbrukats för drift av signaler, växeluppvärmning och säkerhetsanordningar utefter banlinjen ska anses ha förbrukats för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel. El som förbrukats för bangårdsbelysning ska däremot inte anses ha förbrukats för sådant ändamål.

Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med bedömningen i de upphävda rekommendationerna i RSV Sp 1999:1.