Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Mervärdesskatt

Datum: 2020-01-23

Dnr: 8-31866

1 Sammanfattning

Beslut om kortare redovisningsperiod för mervärdesskatt på den deklarationsskyldiges begäran ska underrättas denne. Underrättelse om ett sådant beslut ska ske genom att ett registerutdrag expedieras.

Beslut om kortare redovisningsperiod för mervärdesskatt på Skatteverkets initiativ ska underrättas den deklarationsskyldige i form av en särskild beslutshandling. Underrättelse om beslutet ska ske genom att beslutshandlingen expedieras.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet den 9 juni 2008 ”Beslut att redovisnings­perioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre” (dnr 131 228788-08/111). Det nya ställningstagandet har bl.a. anpassats till bestämmelserna i skatteför­farandelagen (2011:1244), SFL, och förvaltningslagen (2017:900), FL.

2 Frågeställning

Fråga har väckts om och i så fall hur ett beslut om kortare redovisningsperiod för mervärdesskatt än ett kalenderkvartal eller ett beskattningsår enligt 26 kap. 13 § SFL ska underrättas den deklarationsskyldige.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Registrering och redovisningsperiod

Skatteverket ska registrera bl.a. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) med vissa undantag (7 kap. 1 § första stycket 3 SFL).

Den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen ska lämna skattedeklaration i form av en mervärdesskattedeklaration för varje redovisningsperiod (26 kap. 2 § 2 och 5 § SFL).

En redovisningsperiod omfattar en kalendermånad, om inte något annat föreskrivs (26 kap. 10 § SFL).

Om beskattningsunderlaget för mervärdesskatt, exklusive unionsinterna förvärv och import, beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret, ska redovis­ningsperioden för mervärdesskatt vara ett kalenderkvartal. Om samma underlag beräknas sammanlagt uppgå till högst en miljon kronor, ska redovisningsperioden vara ett beskatt­ningsår (26 kap. 11 § SFL).

Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalender­månad i stället för ett kalenderkvartal eller en kalendermånad eller ett kalenderkvartal i stället för ett beskattningsår, om den deklarationsskattskyldige begär det eller om det finns särskilda skäl. Ett beslut som fattas med anledning av att den deklarationsskyldige begär det, ska gälla minst 24 på varandra följande kalendermånader, om inte särskilda skäl talar emot det (26 kap. 13 § SFL).

3.2 Underrättelse av beslut

Förvaltningslagen gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter och tillämpas om en annan lag eller en förordning inte innehåller någon bestämmelse som avviker från lagen (1 § första stycket och 4 § FL).

En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt (33 § första stycket FL). Endast i yttersta undantagsfall kan Skatteverket fatta beslut enligt skatteförfarandelagen utan att sedan underrätta den som beslutet gäller (jfr. prop. 2016/17:180 s. 206 och 324).

Den som ett beslut gäller ska underrättas om innehållet i beslut enligt skatteförfarandelagen och skatteförfarandeförordningen (2011:1261), SFF, om det inte är uppenbart obehövligt. Om beslutet är till nackdel för den som det gäller och det får omprövas eller överklagas, ska underrättelsen innehålla en upplysning om hur man begär omprövning eller överklagar (17 kap. 1 § SFF).

Skatteverket ska utfärda en särskild handling om beslutad registrering enligt fastställt formu­lär (2 kap. 3 § SFF). Skatteverket fastställer formuläret (22 kap. 3 § första stycket SFF).

Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. Om den enskilda begär det ska det dock ske skriftligt (33 § tredje stycket FL).

3.3 Motiveringsskyldighet

Skatteförfarandelagen saknar bestämmelser om motiveringsskyldighet. Därmed gäller förvaltningslagens bestämmelse i ämnet. Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt (32 § första stycket 1 FL).

För att uppenbarhetskravet ska vara uppfyllt måste det för myndigheten vid en objektiv bedömning i princip framstå som självklart att någon motivering inte är behövlig. Undan­taget kan bli aktuellt vid beslut som helt tillgodoser den enskildas önskemål på grundval av dennas egna uppgifter och det inte finns någon enskild motpart som kan ha ett intresse av en motivering för att överväga ett överklagande (prop. 2016/17:180 s. 192 och 321). Skatte­verket bör kunna låta bli att lämna en särskild beslutsmotivering i fall när myndigheten till grund för skattebeslut uteslutande lägger de uppgifter som deklaranten har lämnat, eftersom det kan bedömas som uppenbart obehövligt att motivera beslutet (prop. 2016/17:180 s. 191 f.).

4 Bedömning

4.1 Ska beslut om kortare redovisningsperiod underrättas den enskilde?

Beslut om kortare redovisningsperiod utgör beslut enligt skatteförfarandelagen. Beslut om kortare redovisningsperiod enligt 26 kap. 13 § SFL är ett beslut som ska underrättas den deklarationsskyldige enligt 17 kap. 1 § SFF, med undantagsfallet att det är uppenbart obe­hövligt. En motsvarande undantagsreglering finns i 33 § första stycket FL. Viss vägledning vid bedömningen av när det är uppenbart obehövligt med en underrättelse kan således fås genom uttalanden i förarbeten till förvaltningslagen.

Endast i yttersta undantagsfall kan Skatteverket fatta beslut enligt skatteförfarandelagen utan att sedan underrätta den som beslutet gäller. Beslut om kortare redovisningsperiod utgör inte ett sådant undantagsfall.

4.2 Ska beslut om kortare redovisningsperiod motiveras?

Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering. Det behövs dock inte om det är uppenbart obehövligt (32 § första stycket 1 FL).

Om en deklarationsskyldig i enlighet med 26 kap. 13 § första stycket 1 SFL begär att få redovisa mervärdesskatt för en kortare redovisningsperiod i stället för en längre period, är det ett beslut som kan antas påverka denne på ett inte obetydligt sätt. Eftersom Skatteverket endast ska bevilja kortare redovisningsperiod utan någon prövning, behöver inte beslutet motiveras eftersom det är uppenbart obehövligt.

Om skatteverket på eget initiativ beslutar om en kortare redovisningsperiod med stöd av 26 kap. 13 § första stycket 2 SFL, måste verket däremot motivera beslutet eftersom det inte är uppenbart obehövligt med en motivering.

4.3 På vilket sätt ska underrättelse av beslut göras?

Det saknas bestämmelser om i vilken form beslut om kortare redovisningsperiod för mervärdesskatt ska underrättas den deklarationsskyldige.

Som anges ovan behöver beslut enligt 26 kap. 13 § första stycket 1 SFL (på den deklarations­skyldiges begäran) inte motiveras men beslutet måste underrättas den deklarationsskyldige.

Skatteverket utfärdar en särskild handling om beslutad registrering enligt fastställt formulär, s.k. registerutdrag. Skatteverket utfärdar och skickar ut ett sådant registerutdrag till den deklarationsskyldige i samband med registrering av bl.a. mervärdesskatt (7 kap. 1 § SFL och 2 kap. 3 § SFF). Av registerutdraget framgår bl.a. redovisningsperioden. Registreringen är en formell åtgärd som bl.a. syftar till att möjliggöra administration av deklaration och betalning av skatt. Skatteverket anser därför att det är lämpligt och en tillräcklig åtgärd att underrättelse om ett beslut om kortare redovisningsperiod som verket fattar på den deklarationsskyldiges begäran ska ske genom att ett registerutdrag expedieras. Underrättelsen behöver således inte ske genom expediering av en särskild beslutshandling.

Ett beslut enligt 26 kap. 13 § första stycket 2 SFL fattas däremot på initiativ av Skatteverket och ett sådant beslut behöver därför både motiveras och underrättas den deklarations­skyldige. Dessutom måste underrättelsen förses med en upplysning om hur man begär omprövning och överklagar eftersom ett sådant beslut är till nackdel för den deklarations­skyldige. Ett registerutdrag ska inte innehålla sådana uppgifter, varför beslut om kortare redovisningsperiod i dessa fall måste underrättas den deklarationsskyldige i form av en särskild besluts­handling. I detta fall bedömer Skatteverket att den deklarationsskyldige ska underrättas om beslutet genom att beslutshandlingen expedieras.