SKVs ställningstaganden

Ställningstagandet om att Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv ska inte längre tillämpas

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Datum: 2021-02-22

Dnr: 8-750513

1 Sammanfattning

Till följd av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen och upphörandet av den övergångsperiod som gällde till och med den 31 december 2020 ska Gibraltar inte längre omfattas av EU:s handräckningsdirektiv 2011/16/EU. Skatteverkets ställningstagande Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv (dnr 131 514676-16/111) ska därför inte tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Det kan dock tilläggas att Europaråds- och OECD-konventionen om handräckning i skatteärenden är tillämplig i förhållande till Gibraltar. Sverige har även ingått ett särskilt informationsutbytesavtal med Gibraltar som bl.a. möjliggör utbyte av upplysningar. Sveriges skatteavtal med Storbritannien omfattar dock inte Gibraltar.

2 Frågeställning

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien Europeiska unionen (EU) och är därmed inte längre ett EU-land. Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien har emellertid inneburit att Storbritannien behandlats som ett EU-land under en övergångsperiod. Övergångsperioden upphörde den 31 december 2020 och har inte förlängts. Storbritannien är därför från och med den 1 januari 2021 ett s.k. tredje land (ett land utanför EU) i förhållande till EU:s medlemsstater.

I ställningstagandet Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv (dnr 131 514676-16/111) anges att Gibraltar omfattas av direktiv 2011/16/EU (EU:s handräckningsdirektiv). Anledningen till detta är att Gibraltars utrikes angelägenheter omhändertas av Storbritannien som då var ett EU-land. Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har frågan uppkommit om Gibraltar fortfarande omfattas av EU:s handräckningsdirektiv. Om Gibraltar inte längre omfattas av handräckningsdirektivet uppkommer frågan vilka andra rättsakter om informationsutbyte som är tillämpliga i förhållande till Gibraltar.

3 Gällande rätt m.m.

Av de svenska förarbetena till implementeringen av handräckningsdirektivet framgår att samtliga medlemsstater som anges i artikel 52.1 i EU-fördraget och samtliga territorier som avses i artikel 355 i EUF-fördraget omfattas av handräckningsdirektivet (prop. 2012:13/4 s. 28).

I artikel 355.3 i EUF-fördraget anges att bestämmelserna i fördragen ska tillämpas på de europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat. Gibraltar är ett territorium inom Europa vars yttre förbindelser och försvar omhändertas av Storbritannien.

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU och är därmed inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien skulle Storbritannien emellertid behandlas som ett EU-land under en övergångsperiod (artikel 126 i utträdesavtalet). Övergångsperioden upphörde den 31 december 2020 och har inte förlängts. Storbritannien är därför från och med den 1 januari 2021 ett s.k. tredje land (ett land utanför EU) i förhållande till EU:s medlemsstater. Med Storbritannien avses här det Förenade kungariket, dvs både Storbritannien och Nordirland.

Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om olika former av informationsutbyte. Konventionen är införlivad i svensk intern rätt genom lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Konventionen kan användas som rättslig grund för informationsutbyte under förutsättning att båda parter undertecknat och ratificerat konventionen. För svensk del har konventionen varit ikraft sedan 1 april 1995. För Gibraltars del trädde konventionen ikraft den 1 mars 2014.

Mellan Sverige och Gibraltar finns sedan år 2009 ett informationsutbytesavtal som bl.a. gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden och närvara vid skatteutredning i den andra jurisdiktionen (Lag [2010:332] om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden).

4 Bedömning

Eftersom Storbritannien inte längre är ett EU-land och den övergångsperiod som löpte fram till och med den 31 december 2020 har upphört ska handräckningsdirektivet sedan den 1 januari 2021 inte längre tillämpas i förhållande till Storbritannien. Detta innebär att handräckningsdirektivet inte heller är tillämpligt i förhållande till Gibraltar. Skatteverkets tidigare ställningstagande med dnr 131 514676-16/111 ska därför inte tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Det kan dock tilläggas att både Europaråds- och OECD-konventionen om handräckning i skatteärenden och Sveriges informationsutbytesavtal med Gibraltar kan tillämpas för att utbyta upplysningar med Gibraltar. Notera att rättsakterna reglerar olika typer av informationsutbyte och att det i varje enskilt fall måste kontrolleras vilka rättsakter som kan användas som grund för ett utbyte.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...