SKVs ställningstaganden

Skattebefrielse för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2021-03-16

Dnr: 8-852089

1 Sammanfattning

Skatteverket gör följande bedömning avseende hur 6 a kap. 2 c § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) ska tillämpas när anläggningsbeskedet som avser bränslet utfärdats efter att skattskyldigheten för bränslet redan inträtt.

Bränslet omfattas av anläggningsbeskedet vid skattskyldighetens inträde om det i anläggningsbeskedet som avser bränslet anges att anläggningsbeskedet gäller även för en viss tidsperiod innan det utfärdades och skattskyldigheten för bränslet inträdde under denna tidsperiod.

Omständigheten att anläggningsbeskedet utfärdats först efter att skattskyldigheten för bränslet redan inträtt saknar alltså i sig betydelse för bedömningen av om bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked.

Med anläggningsbesked avses ovan anläggningsbesked enligt 3 a kap. hållbarhetslagen1.

Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

2 Frågeställning

I LSE finns bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning (6 a kap. 2 c § första stycket LSE). Skattebefrielsen gäller endast om bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked. Detta villkor framgår av paragrafens andra stycke.

Om förutsättningarna för att få ett anläggningsbesked är uppfyllda den dag som en begäran om anläggningsbesked kommer in till Energimyndigheten, är det Energimyndighetens praxis att i anläggningsbeskedet ange att detta gäller från och med den dag som begäran kom in.

Av anläggningsbeskedet framgår därmed att det gäller även för en viss tidsperiod innan det utfärdades. Fråga har uppkommit om villkoret i andra stycket i 6 a kap. 2 c § LSE kan anses vara uppfyllt om skattskyldigheten för bränslet inträder under denna tidsperiod. Frågan gäller alltså om omständigheten att ett anläggningsbesked utfärdats först efter att skattskyldigheten för bränslet redan inträtt, i sig innebär ett hinder mot att anse att bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av anläggningsbeskedet.

3 Gällande rätt m.m.

För biogas eller biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning medges befrielse från energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt med 100 procent (6 a kap. 2 c § första stycket LSE). Detta gäller endast om bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. hållbarhetslagen (6 a kap. 2 c § andra stycket LSE).

I förarbetena uttalades följande i samband med att anläggningsbesked infördes som villkor för skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 2 c § LSE:

”Regeringens förslag innebär alltså en anpassning i enlighet med statsstödsbesluten från den 29 juni 2020 så att den som genom avdrag eller återbetalning vill få del av skattebefrielsen ska visa att den biogas eller biogasol som förbrukats för uppvärmning eller förbrukats eller sålts som motorbränsle inte är framställd av livsmedels- eller fodergrödor.---.

Nu måste en anpassning göras för att säkerställa att skattebefrielse inte medges för biogas eller biogasol som framställts av livsmedels- eller fodergrödor. Det bör därför införas krav på ett kontrollsystem inom ramen för det system med hållbarhetsbesked och anläggningsbesked som redan gäller i dag. Ett sådant kontrollsystem ger rätt till ett besked från tillsynsmyndigheten (Statens energimyndighet) om att kontrollkravet är uppfyllt.”2 prop. 2020/21:1 s. 373)

Med anläggningsbesked avses ett beslut av tillsynsmyndigheten om att det finns ett kontrollsystem som visar att ett bränsle eller den anläggning där bränslet har producerats uppfyller de krav som följer av 3 a kap. hållbarhetslagen (3 a kap. 1 § andra stycket hållbarhetslagen).

För ett gasformigt biobränsle som avses i 6 a kap. 2 c § första stycket LSE ska kontrollsystemet visa att bränslet inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor (3 a kap. 2 a § första stycket hållbarhetslagen).

När det gäller biogas och biogasol som förbrukas för uppvärmning åsyftas det beslut från EU-kommissionen som betecknas SA.56125.

4 Bedömning

För att skattebefrielse ska kunna medges med stöd av 6 a kap. 2 c § LSE krävs att det finns ett kontrollsystem som säkerställer att bränslet inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor. Ett sådant kontrollsystem ger rätt till ett besked från Energimyndigheten om att kontrollkravet är uppfyllt, ett s.k. anläggningsbesked. Kravet på att bränslet inte får vara framställt av livsmedels- eller fodergrödor har i 6 a kap. 2 c § andra stycket LSE formulerats som ett villkor om att bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked.

I ett anläggningsbesked anges normalt att anläggningsbeskedet gäller även för en viss tidsperiod innan det utfärdades. Det innebär att Energimyndigheten bedömt att kontrollkravet är uppfyllt även för den tidsperioden.

Skatteverket gör följande bedömning avseende hur 6 a kap. 2 c § LSE ska tillämpas när anläggningsbeskedet som avser bränslet utfärdats efter att skattskyldigheten för bränslet redan inträtt.

Skatteverket anser att bränslet omfattas av anläggningsbeskedet vid skattskyldighetens inträde om det i anläggningsbeskedet som avser bränslet anges att anläggningsbeskedet gäller även för en viss tidsperiod innan det utfärdades och skattskyldigheten för bränslet inträdde under denna tidsperiod.

Omständigheten att anläggningsbeskedet utfärdats först efter att skattskyldigheten för bränslet redan inträtt saknar alltså i sig betydelse för bedömningen av om bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked.

Med anläggningsbesked avses ovan anläggningsbesked enligt 3 a kap. hållbarhetslagen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...