Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2022-12-21

Dnr: 8-2106257

1 Sammanfattning

För andelar i företag som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i EU har definitionen av näringsbetingad andel utvidgats till följd av moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU). Enligt denna utvidgade definition kan även lagerandelar vara näringsbetingade. Vidare gäller att innehavet ska representera minst tio procent av andelskapitalet, istället för minst tio procent av röstetalet. Skatteverket anser att när andelar i ett företag inom EU är lagertillgångar hos ägarföretaget, så kan de vara näringsbetingade endast när innehavet uppgår till tio procent eller mer av andelskapitalet.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag”, 2007-09-18, dnr 131 388919-07/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.

2 Frågeställning

Om villkoren i 24 kap. 32 och 33 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfyllda är ett andelsinnehav näringsbetingat om det motsvarar minst tio procent av andelskapitalet i ett företag hemmahörande i ett annat EU-land. Detta gäller även om andelarna är lagertillgångar (24 kap. 34 § IL).

Frågeställningen gäller om onoterade lagerandelar

  • alltid är näringsbetingade oavsett innehavets storlek

  • är näringsbetingade om röstetalet uppgår till minst tio procent även om innehavet understiger tio procent av andelskapitalet

  • är näringsbetingade enbart när innehavet uppgår till minst tio procent av andelskapitalet.

3 Gällande rätt m.m.

För andelar i företag som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i EU ska andelen, under förutsättning att villkoren i övrigt i 24 kap. 32 och 33 §§ IL är uppfyllda, anses näringsbetingad också om ägarföretagets andelsinnehav motsvarar minst tio procent av andelskapitalet i företaget och även om andelen är en lagertillgång (24 kap. 34 § första stycket IL).

I prop. 1994/95:52, Beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m. föreslogs en anpassning av de svenska skattereglerna till fusionsdirektivet och moder- och dotterbolagsdirektivet. I propositionen utvidgades definitionen av näringsbetingad andel till att omfatta andelar i företag inom EU där kravet i moder- och dotterbolagsdirektivet på att inneha en viss andel av andelskapitalet var uppfyllt, men där innehavet inte uppfyllde de generella reglerna för näringsbetingade andelar. Det framgår att utredningen utformat sitt förslag med utgångspunkt i att de föreslagna reglerna inte skulle gå utöver de krav direktivet ställer (a. prop. s. 25 och 41 f.).

4 Bedömning

Den svenska lagstiftningen är anpassad till moder- och dotterbolagsdirektivet. Avsikten med utformningen är inte att reglerna ska gå utöver de krav som direktivet ställer. Direktivet ställer krav på att utdelning från företag inom EU ska vara skattefri om innehavet motsvarar tio procent eller mer av andelskapitalet.

För andelar som är kapitaltillgångar är onoterade andelar alltid näringsbetingade och övriga är näringsbetingade om innehavet uppgår till tio procent eller mer av röstetalet (24 kap. 3233 §§ IL). Bestämmelsen i 24 kap. 34 § IL har tillkommit för att uppfylla moder- och dotterbolagsdirektivets krav när det gäller lagerandelar.

Skatteverket anser mot bakgrund av syftet med lagstiftningen, de förarbetsuttalanden som finns samt hur lagtexten utformats att lagerandelar är näringsbetingade endast om innehavet uppgår till tio procent eller mer av andelskapitalet. Lagstiftaren hade ursprungligen ingen avsikt att införa generösare regler än vad direktivet kräver. Även om Sverige sedan 2003 har infört lägre krav för skattefri utdelning anser Skatteverket inte att denna lagändring syftat till att införa skattefrihet för utdelning på lagerandelar oavsett storlek på innehav. Det råder således ingen generell skattefrihet för utdelning från lagerandelar i onoterade företag. Det räcker inte heller med att andelen av rösterna överstiger tio procent om kapitalandelen understiger tio procent.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag”, 2007-09-18, dnr 131 388919-07/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.