Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2022-12-21

Dnr: 8-2106285

1 Sammanfattning

Sjukpenning på grund av inkomst av näringsverksamhet som betalas till en begränsat skattskyldig enskild näringsidkare utan fast driftställe i Sverige är inte en skattepliktig inkomst i Sverige.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Beskattning av sjukpenning på grund av näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person”, 2008-12-17, dnr 131 774565-08/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.

2 Frågeställning

En begränsat skattskyldig person bedriver näringsverksamhet utan att ha fast driftställe i Sverige. Personen är socialförsäkrad i Sverige och Försäkringskassan har betalat ut sjukpenning som grundar sig på näringsverksamheten. Kan sjukpenningen beskattas i Sverige?

3 Gällande rätt m.m.

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från fast driftställe i Sverige (3 kap. 18 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL). Sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet om den grundar sig på förvärvsinkomst på grund av näringsverksamhet (15 kap. 8 § IL). Sjukpenning är en sådan annan ersättning enligt socialförsäkringsbalken som är skattepliktig enligt 5 § första stycket 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK.

Förarbetena till SINK finns i prop. 1990/91:107, Beskattning av inkomst av tjänst från Sverige m.m. Bestämmelsen i 5 § första stycket 4 SINK fanns tidigare i 53 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL. I författningskommentaren till 53 § 1 mom. KL står följande (prop. 1990/91:107 s. 35):

Uppräkningen av de inkomster hänförliga till inkomst av tjänst för vilka skattskyldighet föreligger i Sverige för dem som är inskränkt skattskyldiga har flyttats från KL till 5 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Därmed upphör skattskyldigheten enligt KL samtidigt som inkomsterna blir skattepliktiga enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

4 Bedömning

En obegränsat skattskyldig enskild näringsidkare redovisar sjukpenning i sin näringsverksamhet (15 kap. 8 § IL).

En begränsat skattskyldig person som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige är skattskyldig för sådan inkomst (3 kap. 18 § IL). Inkomsten från det fasta driftstället beräknas enligt samma regler i IL som för en obegränsat skattskyldig näringsidkare. Det innebär att den begränsat skattskyldige näringsidkaren med fast driftställe i Sverige också redovisar sjukpenningen i sin näringsverksamhet.

En begränsat skattskyldig person som bedriver näringsverksamhet utan fast driftställe här beskattas inte för inkomst av näringsverksamheten. Utbetald sjukpenning kan därför inte beskattas i näringsverksamheten och sjukpenning finns inte heller särskilt uppräknad i 3 kap. 18 § IL som en skattepliktig inkomst för begränsat skattskyldiga fysiska personer. Skatteverket anser därför att sjukpenningen inte kan beskattas i Sverige enligt IL.

Frågan är om sjukpenningen kan beskattas enligt SINK. I förarbetena till SINK anges på ett flertal ställen att lagen avser beskattning av tjänsteinkomster. Ingenstans nämns att lagen även är tänkt att omfatta inkomst av näringsverksamhet. Sjukpenning var en av de inkomster som flyttades från 53 § 1 mom. KL till 5 § SINK. En jämförelse kan göras med återfört avdrag för egenavgifter där återföring hänförlig till inkomst av tjänst flyttades till 5 § SINK medan bestämmelser om återföring hänförlig till näringsverksamhet stod kvar i 53 § 1 mom. KL (numera 3 kap. 18 § första stycket 5 IL). Skatteverket anser därför att sjukpenning på grund av näringsverksamhet inte kan beskattas enligt SINK.

Sammanfattningsvis anser Skatteverket att sjukpenning på grund av inkomst av näringsverksamhet som betalas till en begränsat skattskyldig enskild näringsidkare utan fast driftställe i Sverige inte ska beskattas här.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Beskattning av sjukpenning på grund av näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person”, 2008-12-17, dnr 131 774565-08/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.