Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2023-02-23

Dnr: 8-2169763

1 Sammanfattning

Mottagen ersättning för tillhandahållande av el via en laddbox ska beskattas som försäljning av el om behovet av att ladda elbilen är helt överordnat behovet av en tillfällig parkeringsplats (delning av laddbox). Det innebär att ersättningen ska tas upp till beskattning som försäljningsintäkt i en kapitalvinstberäkning.

Parkeringsplats med tillhörande laddbox kan också hyras ut för en längre tidsperiod än vad som krävs för att ladda en elbil. Mottagen ersättning kan i ett sådant fall avse både uthyrning av parkeringsplats och försäljning av el. En fast ersättning, som inte är beroende av den mängd el som hyresgästen tar ut från stolpen, ska i sin helhet anses hänförlig till uthyrning av parkeringsplatsen. Om en viss del av ersättningen beräknas med hänsyn till den faktiska mängden el som hyresgästen tar ut från laddboxen, ska den delen av ersättningen kapitalvinstbeskattas som försäljning av el.

2 Frågeställning

Innehavaren av en anordning för laddning av elbilar (laddbox), kan få betalt för att också andra personer får möjlighet att använda laddboxen. Med delning av laddbox avses i det här sammanhanget att behovet av att ta ut el från boxen är helt överordnat behovet av en tillfällig parkeringsplats. I andra fall är tillgången till en laddbox en integrerad del av nyttjanderätten till en viss parkeringsplats.

Frågan är om mottagen ersättning ska beskattas som försäljning av el eller som en inkomst hänförlig till uthyrning av en parkeringsplats. Frågan gäller endast ersättning som ska beskattas i inkomstslaget kapital och således inte inkomst av näringsverksamhet.

Beskattning av inkomst vid uthyrning av parkeringsplats behandlas i ställningstagandet ”Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital”, 2020-05-12, dnr 8-261605.

I fortsättningen anges ”parkeringsplats” som en samlingsbeteckning för ett utrymme, som primärt är avsett för bilar och andra fordon, såväl utomhus som i en byggnad.

3 Gällande rätt m.m.

Inkomst på grund av innehav av tillgång ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital, om den inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Utgifter för att förvärva sådan inkomst ska dras av som kostnad (42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL).

Ersättning vid uthyrning av privatbostadsfastighet, privatbostadsrätt och hyresrätt till en bostad ska tas upp som en intäkt. Avdrag ska göras med 40.000 kr för varje privatbostadsfastighet, privatbostadsrätt och hyresrätt, samt med de ytterligare avdrag som anges i 31 §. Avdraget får inte i något fall vara högre än intäkten (42 kap. 30 § IL). Med privatbostadsfastighet avses vanligtvis ett småhus med tillhörande tomtmark, som används för eget eller närståendes boende (2 kap. 13 och 8 §§ IL).

Med privatbostadsrätt avses en bostadsrätt i ett s.k. privatbostadsföretag, som används för eget eller närståendes boende (2 kap. 18 och 8 §§ IL).

I 52 kap. IL finns bestämmelser om kapitalvinst vid försäljning av andra tillgångar än fastigheter, bostadsrätter och värdepapper.

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången och utgiften för inköpet (44 kap. 1314 §§ IL).

4 Bedömning

Med delning av laddbox avses att behovet av att ta ut el från boxen är helt överordnat behovet av en tillfällig parkeringsplats. I andra fall är tillgång till en laddbox en integrerad del av nyttjanderätten till en viss parkeringsplats.

Laddboxen kan tillhöra en bostad, såsom en privatbostadsfastighet, en privatbostadsrätt eller en hyresrätt till en bostadslägenhet. Laddboxen kan också tillhöra en fristående upplåtelse av parkeringsplats, skild från innehav av en bostad.

4.1 Delning av laddbox

Vid delning av laddbox är användaren främst intresserad av möjligheten att ladda sin elbil, dvs. att få tillgång till el. Mottagen ersättning kan därför inte anses hänförlig till upplåtelse av själva laddboxen, som en del av bostaden.

Vid nyttjande av laddboxen är bilen parkerad invid laddboxen, vilket är en naturlig förutsättning för att ladda bilen. Tillgång till ett utrymme för parkering av bilen är dock av underordnad betydelse i förhållande till tillhandahållande av el. Ingen del av ersättningen ska därför anses hänförlig till uthyrning av parkeringsplats.

Mottagen ersättning vid delning av laddbox kan således inte anses vara hänförlig till uthyrning av tillgång (laddbox/parkeringsplats) hänförlig till innehav av en bostad enligt 42 kap. 30 § IL, vilket innebär att avdrag inte får göras med schablonbeloppet 40.000 kr.

Mottagen ersättning är i sin helhet en kompensation för tillhandahållande av el och ska därför beskattas som försäljning av el. Det innebär att ersättningen ska tas upp till beskattning som försäljningsintäkt i en kapitalvinstberäkning enligt bestämmelserna i 52 kap. IL och avdrag ska göras för anskaffningsutgiften för inköp av elen. Utgift för installation av laddboxen kan inte ingå i anskaffningsutgiften för såld el, utan är istället en förbättringsutgift för fastigheten eller bostadsrätten.

4.2 Uthyrning av parkeringsplats med tillhörande laddbox

Parkeringsplats med tillhörande laddbox kan hyras ut för en längre tidsperiod än vad som krävs för att ladda en elbil. Mottagen ersättning kan i ett sådant fall avse både uthyrning av parkeringsplats och försäljning av el.

Ersättningen kan bestämmas till ett fast belopp, som inte är beroende av mängden el som tas ut från laddboxen. Det sker alltså ingen särdebitering för den mängd el som faktiskt har tillhandahållits den som hyr parkeringsplatsen. Det är vanskligt att schablonmässigt dela upp ersättningen mellan uthyrning av parkeringsplatsen och ett uppskattat uttag av el. Skatteverket anser därför att hela ersättningen i det här fallet ska anses hänförlig till uthyrning av parkeringsplatsen.

Ersättningen kan också till viss del vara rörlig och baseras på den faktiska mängd el som har tagits ut från laddboxen. I ett sådant fall ska den fasta delen av ersättningen anses hänförlig till uthyrning av parkeringsplatsen och den rörliga delen till försäljning av el.

Exempel 1

Anna äger en privatbostadsrätt, som omfattar en bostadslägenhet och en parkeringsplats med tillhörande laddbox. Hon äger ingen bil och hyr därför tills vidare ut parkeringsplatsen till Bengt, för 2.000 kr/månad, inklusive rätt att utnyttja laddboxen utan ytterligare ersättning. Hela ersättningen avser uthyrning av parkeringsplats tillhörande en bostadsrätt och ska därför beskattas som uthyrning av en privatbostadsrätt.

Exempel 2

Carin hyr en parkeringsplats med tillhörande laddbox. Hon hyr i andra hand ut parkeringsplatsen till David under sex månader för 10.000 kr. Carin har också rätt till ersättning för den el som David tar ut från laddboxen, vilket medför att Carin särdebiterar 4.000 kr för uttag av el. Carin ska redovisa 10.000 kr som uthyrning av en parkeringsplats och 4.000 kr som försäljning av el i en kapitalvinstberäkning.

Inkomst för uthyrning av en parkeringsplats, som tillhör en privatbostadsfastighet, privatbostadsrätt eller hyresrätt till en bostad, ska beskattas enligt 42 kap. 30 § IL. Det innebär att avdrag får göras med schablonbeloppet 40.000 kr. Inkomst för uthyrning av en parkeringsplats, som är fristående från innehav av en bostad, ska beskattas enligt 42 kap. 1 § IL. Det innebär att avdrag inte får göras med schablonbeloppet 40.000 kr.

Mottagen ersättning för tillhandahållande av el ska beskattas som försäljning av el. Det innebär att ersättningen ska tas upp till beskattning som försäljningsintäkt i en kapitalvinstberäkning enligt bestämmelserna i 52 kap. IL och avdrag ska göras för anskaffningsutgiften för inköp av elen. Utgift för installation av laddboxen kan inte ingå i anskaffningsutgiften för såld el. Utgiften är istället en förbättringsutgift för bostadsrätten, som får dras av i kapitalvinstberäkningen vid en senare försäljning av bostadsrätten (46 kap. 8 § och 44 kap. 1314 §§ IL).