Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-10-19

Dnr: 8-2530261

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att laddstationer i form av laddstolpar som monterats på betongfundament i marken eller laddboxar som monterats på väggen på en byggnad och i vissa fall anslutits till byggnadens elsystem inte är fast egendom i mervärdesskattehänseende.

Ställningstagandet innebär en ändrad syn i förhållande till tidigare lämnad information i Skatteverkets rättsliga vägledning när det gäller laddstationer som anslutits till elsystemet i en byggnad.

2 Frågeställning

Det har uppkommit frågor om laddstationer för elfordon i form av laddstolpar som monterats på betongfundament i marken eller laddboxar som monterats på väggen på en byggnad är fast eller lös egendom i mervärdesskattehänseende. Laddstationerna är i vissa fall anslutna till en byggnads elsystem. Laddstationerna kan också ha separata elanslutningar där särskilda elkablar behöver grävas ned och dras till laddstationerna.

Frågan har betydelse för bedömning av skatteplikt och avdragsrätt för laddstationer som ska överlåtas eller hyras ut samt vid tillämpningen av reglerna om justering av avdrag för ingående skatt som är hänförlig till investeringsvaror.

3 Gällande rätt m.m.

Med fastighet avses fast egendom enligt artikel 13 b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011, genomförandeförordningen, (2 kap. 11 § mervärdesskattelagen, ML).

Vid tillämpningen av direktiv 2006/112/EG (mervärdesskattedirektivet) ska med fast egendom avses följande:

  1. Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta.

  2. Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet.

  3. Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar.

  4. Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras (artikel 13b i genomförandeförordningen).

I rättstillämpningen har bestämmelserna i mervärdesskattelagen tolkats mot bakgrunden av den unionsrättsliga lagstiftningen och EU-domstolens praxis. Definitionen av fastighetsbegreppet i genomförandeförordningen och den till följd därav föreslagna nya utformningen av fastighetsdefinitionen i mervärdesskattelagen bör mot den bakgrunden inte innebära någon större materiell förändring vid bedömningen av vad som ska anses utgöra fast egendom. I undantagsfall kan det dock bli så att vissa föremål som enligt nu gällande lagstiftning anses utgöra fastighet inte längre kommer att omfattas av fastighetsbegreppet. Det kan också i undantagsfall bli så att vissa föremål som idag anses falla utanför fastighetsbegreppet kommer att utgöra fastighet. En bedömning måste göras utifrån förhållandena i det enskilda fallet (prop. 2016/17:14 s. 19 f).

Vid fastställandet av om rekvisitet ”monteras ned eller flyttas med lätthet” är uppfyllt kan flera faktorer vara av betydelse. De angivna faktorerna räknas upp i kommissionens förklarande anmärkningar (prop. 2016/17:14 s. 22).

Föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig anses som fastighet. Om en byggnad eller konstruktion anses ofullständig utan föremålet är beroende av byggnadens eller konstruktionens ändamål. De föremål utan vilka en bostad anses ofullständig skiljer sig från de föremål utan vilka en fabrik, en lagerlokal eller ett kraftverk anses ofullständiga (prop. 2016/17:14 s. 23).

EU-kommissionen har den 26 oktober 2015 publicerat förklarande anmärkningar som behandlar bestämmelserna i genomförandeförordningen rörande platsen för tillhandahållanden av tjänster med anknytning till fast egendom (förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom). Anmärkningarna är inte rättsligt bindande utan är avsedda som vägledning för medlemsstaterna vid tolkningen av bestämmelserna.

4 Bedömning

För att avgöra om laddstationerna utgör fast egendom i mervärdesskattehänseende måste en bedömning göras av de olika punkterna i artikel 13b i genomförandeförordningen.

Skatteverket anser att laddstationer i form av laddstolpar som monterats på betongfundament i marken eller laddboxar som monterats på väggen på en byggnad och i vissa fall anslutits till byggnadens elsystem inte är fast egendom i mervärdesskattehänseende enligt någon av punkterna a-d i artikel 13b i genomförandeförordningen.

Punkten a i artikel 13b i genomförandeförordningen

Med fastighet enligt punkten a avses varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta som det är möjligt att äga eller besitta. För att omfattas av denna punkt måste en tillgång vara fäst vid, integrerad i eller rotad i jorden. Definitionen omfattar därför också bl.a. träd och grödor, så länge som de är fästa i jorden. Byggnader eller andra konstruktioner anses inte som en bestämd del av jorden, även om de är fästa vid eller i marken.

En laddstolpe är en konstruktion eller ett föremål som inte kan anses som en bestämd del av jorden. Skatteverket anser därför att en laddstolpe som gjutits fast i fundament som grävts ned i marken inte är en sådan tillgång som är fast egendom enligt punkten a.

Punkten b i artikel 13b i genomförandeförordningen

Fastighet enligt punkt b är i huvudsak sådana byggnader och konstruktioner som är fästa vid eller i marken och inte kan monteras ned eller flyttas med lätthet enligt en bedömning utifrån vissa faktorer. Utöver dessa faktorer kan också den faktiska användningen av en byggnad eller konstruktion ha betydelse. Att byggnaden eller anläggningen är avsedd att permanent användas på samma plats för att bedriva ekonomisk verksamhet kan utgöra en indikation på dess fasta karaktär men det är inte tillräckligt för att fastställa att byggnad eller en anläggning ska anses vara fast egendom. Det måste också undersökas om byggnaden eller anläggningen är fäst vid eller i marken på ett sådant sätt att den inte kan monteras ned eller flyttas med lätthet.

Laddstationer kan i vissa fall vara avsedda att användas för att bedriva ekonomisk verksamhet på samma plats en längre tid. Med hänsyn till de knappa resurser i form av tidsåtgång, personal, utrustning som behövs för att montera ned eller flytta laddstationerna anser dock Skatteverket att laddstationerna kan monteras ned eller flyttas med lätthet utifrån bedömningsfaktorerna. En laddstation genererar inte el till en byggnads elsystem. Laddstationen kan inte anses vara en del av byggnadens infrastruktur enbart av den anledningen att laddstationen har anslutits till elsystemet i byggnaden. Sammantaget anser Skatteverket därmed att laddstationer inte är fast egendom enligt punkten b.

Punkten c i artikel 13b i genomförandeförordningen

Som fastighet räknas också varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar. Enligt Skatteverkets uppfattning omfattar punkten c sådana installerade föremål som en byggnad i sig inte kan fungera utan. Det är föremål som ska finnas oavsett byggnadens utformning. Punkten c omfattar också sådana föremål som har installerats i en specifikt utformad byggnad eller lokal och är avsedda för den särskilda användningen av byggnaden eller lokalen. De föremål som omfattas av punkten c är sådana som är nödvändiga för byggnadens normala användning, dvs.. sådana föremål som man normalt förväntar sig ska ingå i en byggnad av det aktuella slaget. Om en byggnad ska anses som ofullständig utan föremålet är därför beroende av byggnadens ändamål.

En laddstation på eller vid en byggnad och som anslutits till byggnadens elsystem medför inte att byggnaden skulle vara ofullständig utan ladsstationen på ett sådant sätt att frånvaron av ladsstationen skulle förändra byggnaden så att den inte skulle kunna användas för sitt ändamål. Skatteverket anser därför att laddstationerna inte kan anses vara fastighet enligt punkten c.

Punkten d i artikel 13b i genomförandeförordningen

Fastighet enligt punkt d är föremål som installerats i en byggnad på ett sådant sätt att byggnaden skulle förstöras eller förändras på ett väsentligt sätt om föremålet togs bort. Mot bakgrund av att laddstationer kan monteras ned eller flyttas med lätthet skulle byggnaden normalt inte förstöras eller förändras på ett väsentligt sätt om laddstationen togs bort. Skatteverket anser därför att laddstationerna inte heller är fast egendom enligt punkten d.