Områden: Punktskatter och trafikskatter (Avfallsskatt)

Datum: 2023-12-12

Dnr: 8-2581460

1 Sammanfattning

För en anläggning som anges i 1 § andra stycket lagen (1999:673) om skatt på avfall, LSA, s.k. industrianläggning, inträder skattskyldigheten när avfallet uppkommer inom anläggningen. Skatteverket anser att det är vid tidpunkten för avfallets uppkomst som det ska bedömas om avfallet är avsett att behandlas på ett sådant sätt att det kan undantas från skatteplikt enligt 6 § första stycket 2-3 LSA.

Ställningstagandet ersätter svaret om tillämpningen av bestämmelserna i 6 § första stycket LSA avseende industrianläggningar i skrivelsen Avfallsskatt den 5 mars 2004 (dnr 130 2199-04/1152). Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets uppfattning i materiellt hänseende.

2 Frågeställning

2.1 Bakgrund

I skrivelsen Avfallsskatt den 5 mars 2004 (dnr 130 2199-04/1152) har Skatteverket redovisat sin uppfattning om vissa avfallsskattefrågor, inklusive frågan om vid vilken tidpunkt som det ska avgöras om material eller avfall ska användas på sådant sätt att det kan undantas från skatteplikt enligt 6 § första stycket LSA.

Skrivelsen är inaktuell i flera avseenden. Frågan om vid vilken tidpunkt som det ska bedömas om avfallet inom en industrianläggning är avsett att behandlas på ett sådant sätt att det kan undantas från skatteplikt enligt 6 § första stycket 2-3 LSA, är dock fortfarande aktuell.

2.2 Fråga

Vid vilken tidpunkt ska det bedömas om avfall inom en industrianläggning som anges i 1 § andra stycket LSA, är avsett att behandlas på ett sådant sätt att det kan undantas från skatteplikt enligt 6 § första stycket 2-3 LSA?

3 Gällande rätt m.m.

Avfallsskatt ska betalas för avfall som förs in till en avfallsanläggning som omfattas av 1 § första stycket LSA, en s.k. konventionell avfallsanläggning. Avfallsskatt ska även betalas för avfall som uppkommer inom en anläggning som omfattas av 1 § andra stycket LSA, en s.k. industrianläggning. För avfall som förs in till en konventionell avfallsanläggning inträder skyldigheten att betala skatt när avfallet förs in till anläggningen (8 § 1 LSA). För avfall som uppkommer inom en industrianläggning inträder skyldigheten att betala skatt när avfallet uppkommer inom anläggningen (8 § 2 LSA).

I 6 § LSA räknas vissa avfall och behandlingsformer upp som undantas från skatteplikt. Avfallsskatt ska inte betalas för avfall som är avsett att inom en anläggning behandlas genom kompostering, reaktorbaserad rötning, förbränning eller användning för tillverkning av fast lagringsbart bränsle. Avfallsskatt ska inte heller betalas för avfall som är avsett att inom en anläggning avvattnas, eller såvitt avser flytande avfall, renas eller behandlas i vassbädd.

I författningskommentar till 6 § LSA anges bl.a. följande beträffande konventionella avfallsanläggningar (jfr prop. 1998/99:84 s. 110). Eftersom skattskyldigheten inträder när material förs in till avfallsanläggningen, måste det vid den tidpunkten avgöras att det rör sig om något som omfattas av undantagsregeln, för att den skattskyldiga inte ska behöva redovisa materialet i deklarationen. Det finns inte något motsvarande uttalande om avfall som uppkommer i en industrianläggning.

4 Bedömning

I författningskommentar till 6 § LSA anges beträffande konventionella avfallsanläggningar att eftersom skattskyldigheten inträder när material förs in till avfallsanläggningen, måste det vid den tidpunkten avgöras om det rör sig om något som omfattas av undantagsregeln i 6 § LSA.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska samma synsätt gälla för industrianläggningar som för konventionella avfallsanläggningar. För industrianläggningar inträder skattskyldigheten då avfallet uppkommer (8 § 2 LSA). Det ska således vid den tidpunkten bedömas om avfallet är avsett att behandlas på ett sådant sätt att det kan undantas från skatteplikt enligt 6 § första stycket 2-3 LSA. Detta synsätt stämmer överens med Skatteverkets långvariga tillämpningspraxis.

Ställningstagandet ersätter svaret om tillämpningen av bestämmelserna i 6 § första stycket LSA avseende industrianläggningar i skrivelsen Avfallsskatt den 5 mars 2004 (dnr 130 2199-04/1152). Ställningstagandet innebär ingen ändring av Skatteverkets uppfattning i materiellt hänseende.