Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2023-12-18

Dnr: 8-2676215

Detta ställningstagande innebär att Skatteverket fortsatt gör samma rättsliga bedömning som vid tillämpningen av motsvarande bestämmelser i den lydelse av lagen (1994:1776) om skatt på energi som gällde före den 13 februari 2023.

För förhållanden som avser tid före den 13 februari 2023 gäller Skatteverkets ställningstagande ”Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt”, 2018-02-08, dnr: 202 62420-18/111.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett godkännande som upplagshavare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, inte övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Om det överlåtande aktiebolaget är godkänt som upplagshavare upphör godkännandet att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst.

2 Frågeställning

Det förekommer att aktiebolag upplöses genom fusion. Det saknas specifika bestämmelser i LSE om vad som gäller avseende ett godkännande som upplagshavare när ett aktiebolag upplöses genom en fusion.

Fråga har uppkommit om ett godkännande som upplagshavare övergår till det övertagande aktiebolaget när övertagandet sker genom fusion.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket beslutar om godkännande av upplagshavare efter särskild ansökan (4 kap. 16 § lagen [1994:1776] om skatt på energi, LSE).

Ett godkännande som upplagshavare förutsätter enligt 4 kap. 1 § LSE att den sökande

  • avser att bedriva verksamhet av viss art

  • är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt

  • disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Med fusion avses en ombildning av företag som uppfyller vissa villkor. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Rättsverkningarna av en fusion är bland annat att det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder övergår till det övertagande aktiebolaget och det överlåtande aktiebolaget upplöses (23 kap. 26 § och 34 § ABL).

I LSE finns inga uttryckliga bestämmelser om vad som ska gälla med ett godkännande som upplagshavare med anledning av fusion.

4 Bedömning

Ett godkännande som upplagshavare enligt LSE gäller för viss juridisk eller fysisk person och ett beslut om godkännande ska alltid föregås av en lämplighetsprövning. Vid prövningen ska det göras en samlad bedömning av förhållanden och omständigheter hos sökanden för att avgöra om sökanden är lämplig att anförtros ställning som upplagshavare. Skatteverket anser därför att ett godkännande som upplagshavare inte kan övergå till ett annat rättssubjekt.

Vid en fusion av aktiebolag övertas det överlåtande aktiebolagets samtliga tillgångar av det övertagande aktiebolaget.

Ett godkännande som upplagshavare är enligt Skatteverkets uppfattning inte en tillgång i äganderättslig mening som ett aktiebolag fritt kan förfoga över.. Ett godkännande som upplagshavare är därmed inte en sådan tillgång som enligt 23 kap. 26 § eller 34 § ABL övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser av dessa skäl att ett godkännande som upplagshavare vare sig enligt bestämmelserna och systematiken i LSE eller enligt bestämmelserna i ABL övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Om det överlåtande aktiebolaget är godkänt som upplagshavare upphör godkännandet att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande bolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av upplagshavare, behöver ansöka om ett godkännande som upplagshavare och att Skatteverket ska pröva om det bolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.