Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2024-01-19

Dnr: 8-2687034

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett luftfartyg, ett skepp eller en båt som har använts av en medlemsorganisation inom en frivillig försvarsorganisations verksamhetsområde, har använts av en frivillig försvarsorganisation och därmed för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

2 Frågeställning

2.1 Bakgrund

I LSE finns bestämmelser om skattebefrielse för bränsle som förbrukas i luftfartyg, skepp och båtar när dessa används för annat än privat ändamål. Vad som avses med privat ändamål definieras i 1 kap. 11 § LSE. Definitionen anger bland annat att med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses inte frivilliga försvarsorganisationers användning.

Frivilliga försvarsorganisationer och deras verksamhet regleras i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet (frivilligförordningen). Av bilagan till förordningen framgår vilka organisationer som utgör frivilliga försvarsorganisationer. De är ideella, självständiga och icke vinstdrivande förbund och föreningar. De frivilliga försvarsorganisationerna är medlemsstyrda organisationer som har skapats på medlemmarnas initiativ och verksamheten bygger på medlemmarnas egna insatser. De frivilliga försvarsorganisationerna har uppdrag i såväl militärt som civilt försvar och har även en viktig roll i fredstida krisberedskap.

2.2 Fråga

Kan ett luftfartyg, ett skepp eller en båt som har använts av en frivillig försvarsorganisations medlemsorganisation anses ha använts av en frivillig försvarsorganisation och därmed för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § 3 LSE?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Lagen om skatt på energi

Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses, enligt 1 kap. 11 § LSE, annan användning än

  1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning,

  2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning,

  3. frivilliga försvarsorganisationers användning,

  4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller

  5. yrkesmässigt fiske.

Försvarsorganisationer som omfattas av frivilligförordningen samverkar med myndigheter och utför regelbundet olika myndighetsuppdrag. De agerar många gånger inom myndigheternas verksamhetsområden och kompletterar på så sätt myndigheternas egen verksamhet. Att sådana organisationer övar och utbildar sig för att kunna utföra myndighetsuppdrag får anses vara en nödvändig del i deras verksamhet (prop. 2014/15:40 s. 12).

3.2 Frivilligförordningen

Med frivillig försvarsverksamhet avses verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret. En organisation som bedriver frivillig försvarsverksamhet benämns frivillig försvarsorganisation. De frivilliga försvarsorganisationerna anges i bilaga till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.

4 Bedömning

Frivilliga försvarsorganisationers användning av luftfartyg, skepp och båtar anses vid tillämpningen av LSE vara användning för annat än privat ändamål. Om exempelvis ett luftfartyg har använts inom en frivillig försvarsorganisation har det således använts för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § 3 LSE. Det framgår varken av lagtext eller av förarbeten om detsamma ska gälla när luftfartyg, skepp eller båtar används av en frivillig försvarsorganisations medlemsorganisation.

De frivilliga försvarsorganisationerna är medlemsstyrda organisationer som har skapats på medlemmarnas initiativ och den verksamhet de bedriver bygger på medlemmarnas egna insatser. Skatteverket anser därför att ett luftfartyg, ett skepp eller en båt som har använts av en medlemsorganisation inom en frivillig försvarsorganisations verksamhetsområde, har använts av en frivillig försvarsorganisation och därmed för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § 3 LSE.