Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

Datum: 2024-01-30

Dnr: 8-2686631

2024-02-15

Detta ställningstagande innebär att Skatteverket fortsatt gör samma rättsliga bedömning som vid tillämpningen av motsvarande bestämmelser i den numera upphävda lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

För förhållanden som avser tid före den 13 februari 2023 gäller Skatteverkets ställningstagande ”Mineralstar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt”, 2018-12-12, dnr: 202 513041-18/111.

1 Sammanfattning

En produkt bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktig enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt (LTS).

2 Frågeställning

På marknaden förekommer produkter bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska, vilka är avsedda att användas istället för tobak i vattenpipor. Produkterna innehåller inte tobak. När stenarna värms upp avges en ånga med den smak som mineralerna smaksatts med.

Är en produkt bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska skattepliktig enligt LTS?

3 Gällande rätt m.m.

Tobaksskatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak (1 kap. 2 § lagen [2022:155] om tobaksskatt, LTS).

Med cigaretter avses enligt 2 kap. 2 § andra stycket LTS:

 • tobakstullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt 5 § andra stycket,

 • tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör, eller

 • tobaksrullar som genom enkel, icke industriell hantering kan rullas i cigarettpapper.

Med cigarrer och cigariller avses enligt 2 kap. 5 § andra stycket LTS, om de kan rökas som de är och med hänsyn till sina egenskaper uteslutande är avsedda att rökas som de är:

 1. tobaksrullar med yttre täckblad av naturprodukt,

 2. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

  1. det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

  2. styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och högst 10 gram, och

  3. omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.

Med röktobak avses enligt 2 kap. 6 § andra stycket LTS:

 1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

 2. tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 2 § andra stycket (d.v.s. cigaretter) eller 5 § andra stycket (d.v.s. cigarrer och cigariller).

Produkter som helt (eller delvis) består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i 2 § andra stycket eller 6 § andra stycket behandlas som cigaretter respektive röktobak (2 kap. 8 § första stycket LTS).

Som snus och tuggtobak beskattas sådant snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159 (2 kap. 9 § första stycket LTS).

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak (2 kap. 10 § LTS).

4 Bedömning

En produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska består inte av tobak och är därför inte skattepliktig som cigarrer eller cigariller, snus, tuggtobak eller övrig tobak.

Eftersom en produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska inte består av tobaksrullar eller rullar av andra ämnen motsvarar den inte kriterierna i 2 kap. 2 § andra stycket eller 2 kap. 8 § första stycket LTS. En sådan produkt är således inte skattepliktig som cigaretter.

En produkt som består av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska består inte av tobak eller något annat ämne som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka. Den innehåller inte heller tobaksavfall som går att röka. En sådan produkt uppfyller således inte kriterierna i 2 kap. 6 § andra stycket eller 2 kap. 8 § första stycket LTS och är därmed inte skattepliktig som röktobak. Skatteverket anser således att en produkt bestående av mineralstenar indränkta i smaksatt vätska inte är skattepliktig för tobaksskatt.