Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2024-02-08

Dnr: 8-2765907

2024-02-08

Detta ställningstagande innebär att Skatteverket fortsatt gör samma rättsliga bedömning som vid tillämpningen av motsvarande bestämmelser i den lydelse av lagen (1994:1776) om skatt på energi som gällde före den 13 februari 2023.

För fusion som skett före den 13 februari 2023 gäller Skatteverkets ställningstagande ”Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt”, 20180208, dnr 202 62438-18/111.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett godkännande som registrerad avsändare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, inte övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Om det överlåtande aktiebolaget är godkänt som registrerad avsändare upphör godkännandet att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst.

2 Frågeställning

Det saknas specifika bestämmelser i LSE om vad som gäller avseende ett godkännande som registrerad avsändare när ett aktiebolag upplöses genom en fusion.

Fråga har uppkommit om ett godkännande som registrerad avsändare övergår till det övertagande aktiebolaget när övertagandet sker genom fusion.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket beslutar om godkännande av registrerad avsändare efter särskild ansökan (4 kap. 16 § lagen [1994:1776] om skatt på energi, LSE).

Ett godkännande som registrerad avsändare förutsätter enligt 4 kap. 15 § första stycket LSE att den sökande

  • avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande vid bränslets övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i unionstullkodexen1 eller, om det är fråga om en unionsvara, vid den tidpunkt då skyldigheterna enligt tullagstiftningen fullgjorts

  • är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare (4 kap. 1 § tredje stycket LSE).

Med fusion avses en ombildning av företag som uppfyller vissa villkor. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Rättsverkningarna av en fusion är bland annat att det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder övergår till det övertagande aktiebolaget och att det överlåtande aktiebolaget upplöses (23 kap. 26 § och 34 § ABL).

I LSE finns inga uttryckliga bestämmelser om vad som ska gälla med ett godkännande som registrerad avsändare med anledning av fusion.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2339

4 Bedömning

Ett godkännande som registrerad avsändare enligt LSE gäller för viss juridisk eller fysisk person och ett beslut om godkännande ska alltid föregås av en lämplighetsprövning. Vid prövningen ska det göras en samlad bedömning av förhållanden och omständigheter hos sökanden för att avgöra om sökanden är lämplig att anförtros ställning som registrerad avsändare. Skatteverket anser därför att ett godkännande som registrerad avsändare inte kan övergå till ett annat rättssubjekt.

Vid en fusion av aktiebolag övertas det överlåtande aktiebolagets samtliga tillgångar av det övertagande aktiebolaget. Ett godkännande som registrerad avsändare är enligt Skatteverkets mening inte en tillgång i äganderättslig mening som ett aktiebolag fritt kan förfoga över. Ett godkännande som registrerad avsändare är därmed inte en sådan tillgång som enligt 23 kap. 26 § eller 34 § ABL övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser av dessa skäl att ett godkännande som registrerad avsändare vare sig enligt bestämmelserna och systematiken i LSE eller enligt bestämmelserna i ABL övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Om det överlåtande aktiebolaget är godkänt som registrerad avsändare upphör godkännandet att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande bolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av registrerad avsändare, behöver ansöka om ett godkännande som upplagshavare eller registrerad avsändare och att Skatteverket ska pröva om det bolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.