Områden: Mervärdesskatt (Beskattningsunderlag)

Datum: 2024-05-30

Dnr: 8-2885586

1 Sammanfattning

Bikostnader som uppkommer efter införselplatsen fram till bestämmelseorten ingår i beskattningsunderlaget vid import på vilket mervärdesskatt ska beräknas. Med bikostnader avses exempelvis provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader.

När en importör har svårt att dela upp en bikostnadspost som t.ex. avser en sammansättning av tjänster anser Skatteverket att hela kostnadsposten av förenklingsskäl kan ingå i beskattningsunderlaget när någon del är en sådan bikostnad som har uppkommit före bestämmelseorten.

Ett speditionsarvode från en svensk speditör behöver inte ingå i beskattningsunderlaget. Det finns även andra bikostnader där huvuddelen av kostnaden normalt uppkommer efter det att varorna har kommit fram till bestämmelseorten, t.ex. tulldeklarationsarvode. Sådana kostnader behöver inte heller tas med i beskattningsunderlaget.

En sändning av importerade varor kan innehålla olika sorters varor som ska beskattas med olika skattesatser. I sådant fall måste de bikostnader som är gemensamma för hela sändningen fördelas. Skatteverket anser att bikostnaderna ska fördelas på ett sätt som motsvarar den fördelning som Tullverket gör vid beräkning av tullvärdet som avser kostnader som uppkommer innan varorna kommer fram till införselplatsen. I rättslig vägledning finns exempel på hur beskattningsunderlaget vid import beräknas.

2 Frågeställning

Bikostnader som uppkommer efter införselplatsen fram till bestämmelseorten ingår i beskattningsunderlaget vid import.

Det kan dock vara svårt för en importör att avgöra i vilken utsträckning bikostnader har uppkommit före eller efter bestämmelseorten och därmed i vilken omfattning bikostnaderna ska ingå i beskattningsunderlaget vid import. Skatteverket redogör i ställningstagandet för sin syn på i vilken omfattning bikostnaderna i sådana fall kan ingå i beskattningsunderlaget och för vissa andra förenklingar vad gäller t.ex. speditionsarvoden från svenska speditörer och tulldeklarationsarvoden. Skatteverket redogör också för hur bikostnader som ingår i beskattningsunderlaget ska fördelas när bikostnaderna är gemensamma för varor som beskattas med olika skattesatser.

Detta ställningstagande är framtaget med anledning av att Tullverket upphävt Tullverkets allmänna råd (TFS 2010:7) till 7 kap. 8 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200). Ställningstagandet är framtaget i samråd med Tullverket. Ställningstagandet medför ingen ändring i sak i förhållande till TFS 2010:7.

3 Gällande rätt m.m.

Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för tulländamål, fastställt av Tullverket, enligt unionstullkodexen. I beskattningsunderlaget ska det även ingå tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom mervärdesskatt, som tas ut av Tullverket vid import, och inte redan ingår i varans värde (8 kap. 24 och 25 §§ mervärdesskattelagen [2023:200], ML).

I beskattningsunderlaget ska det dessutom ingå bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som uppkommer fram till första bestämmelseorten här i landet. Om det när den beskattningsgrundande händelsen inträffar är känt att varan ska transporteras till någon annan bestämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget (8 kap. 26 § ML).

Med första bestämmelseort avses den ort som anges i en fraktsedel eller annan transporthandling avseende importen till Sverige. Ska varan transporteras till någon annan bestämmelseort ska detta anses känt när den beskattningsgrundande händelsen inträffar, om en sådan annan ort anges på fraktsedeln eller transporthandlingen (8 kap. 27 § ML).

4 Bedömning

4.1 Bikostnader som ska ingå i beskattningsunderlaget

I beskattningsunderlaget vid import ska ingå alla bikostnader som provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som avser den importerade varan och som uppkommer efter det att varan kommit fram till införselplatsen men innan och fram till att varan anländer till den sista ort som framgår av den internationella frakthandlingen (bestämmelseort). Den del av kostnaden som avser varornas transport fram till införselplatsen ska ingå i tullvärdet. Den del av kostnaden som avser varornas transport från införselplatsen till bestämmelseorten ska läggas till beskattningsunderlaget vid import. Den del av kostnaden som avser tjänster som utförts efter det att varan anländer till bestämmelseorten ska inte ingå i beskattningsunderlaget.

4.1.1 Förenklingar

När en importör har svårt att dela upp en bikostnadspost som t.ex. avser en sammansättning av tjänster anser Skatteverket att hela kostnadsposten av förenklingsskäl kan ingå i beskattningsunderlaget när någon del är en sådan bikostnad som har uppkommit före bestämmelseorten.

Ett speditionsarvode från en svensk speditör behöver inte ingå i beskattningsunderlaget. Det finns även andra bikostnader där huvuddelen av kostnaden normalt uppkommer efter det att varorna har kommit fram till bestämmelseorten. Sådana kostnader behöver inte heller tas med i beskattningsunderlaget. Exempel på sådana kostnader är:

  • Expeditionsavgift

  • Betalningsförmedlings- och banksändningsavgift

  • Överlåtelseavgift (rederiets godkännande att gods får lämnas ut)

  • Tullförrättningsavgift

  • Tulldeklarationsarvode

  • Städning och återtransport av container

4.2 Fördelning av bikostnader när de avser varor med olika skattesatser

En sändning av importerade varor kan innehålla olika sorters varor som ska beskattas efter olika skattesatser. I sådant fall måste de bikostnader som är gemensamma för hela sändningen fördelas. Skatteverket anser att bikostnaderna ska fördelas på ett sätt som motsvarar den fördelning som Tullverket fastställer vid beräkning av tullvärdet som avser kostnader som uppkommer innan varorna kommer fram till införselplatsen.