1. Definitioner

I denna rekommendation om transparens på obligationsmarknaden (”Rekommendation”) har termer och uttryck, om inte annat uttryckligen framgår, samma innebörd som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och MiFID II/MiFIR.1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (MiFID II) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (MiFIR).

Kommentar

En enhetlig tillämpning av Rekommendationen kräver att begrepp tolkas på samma sätt.

För att tydliggöra hur Rekommendationen förhåller sig till de svenska transparensregler som tillämpades före MiFID II/MiFIR hänvisas på vissa ställen i kommentarerna till ”FIs tidigare föreskrifter” varvid avses regelverket i 7 kap. Finansinspektionens (”FI”) föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser, med tillhörande praxis.

2. Vilka aktörer omfattas?

Rekommendationen riktar sig till svenska värdepappersinstitut och utländska motsvarigheter som utför transaktioner i sådana finansiella instrument som framgår av punkten 3 (”Värdepappersinstitut”).

Kommentar

Rekommendationen är avsedd att tillämpas av alla svenska värdepappersinstitut och utländska motsvarigheter som utför transaktioner på den svenska obligationsmarknaden. Att alla aktörer tillämpar Rekommendationen är en förutsättning för att skapa en bra prisbild och bibehålla en god konkurrens på den svenska värdepappersmarknaden.

3. Vilka finansiella instrument omfattas?

Rekommendationen omfattar skuldebrev i svenska kronor, med ISIN SE, som är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige eller handlas på en handelsplats i Sverige.

Rekommendationen omfattar även terminer och optioner avseende sådana skuldebrev som anges i första stycket och som är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige eller handlas på en handelsplats i Sverige.

Kommentar

Tillämpningsområdet för Rekommendationen är i huvudsak detsamma som enligt FIs tidigare föreskrifter. Bland annat omfattas obligationer utfärdade av svenska staten och kommuner, säkerställda obligationer samt företagsobligationer om de är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige eller handlas på en handelsplats i Sverige. Vidare omfattas terminer och optioner avseende sådana skuldebrev.

Obligationer i en annan valuta än svenska kronor eller som inte har ISIN SE eller som enbart är upptagna till handel utanför Sverige faller utanför Rekommendationens tillämpningsområde. Transaktioner i sådana instrument ska sålunda enbart rapporteras enligt de tvingande transparensreglerna i MiFID II/MiFIR.

4. Vilka transaktioner omfattas?

Rekommendationen omfattar transaktioner som genomförs

  • på handelsplats inom EES och motsvarande marknad utanför EES, och

  • Over the Counter (OTC), dvs. utanför handelsplats inom EES och motsvarande marknad utanför EES.

Kommentar

Rekommendationen gäller både transaktioner som genomförs på en handelsplats och OTC, förutsatt att Värdepappersinstitutet är publiceringsskyldigt enligt punkten 8. Med handelsplats avses reglerad marknad, MTF-plattform och OTF-plattform.

Detta innebär att publiceringsskyldigheten för värdepappersinstituten är mer omfattande än enligt FIs tidigare föreskrifter, vilka enbart gällde för värdepappersinstitutens OTC-handel och ställde krav på att marknadsoperatörer skulle publicera de avslut som skedde på handelsplats.

5. Vilken information omfattas?

Rekommendationen omfattar följande avslutsinformation:

  • vägt snitt avseende handlad volym under affärsdagen,

  • högsta avslutspris under affärsdagen,

  • lägsta avslutspris under affärsdagen, och

  • total volym för samtliga affärer under affärsdagen.

Kommentar

Kraven motsvarar FIs tidigare föreskrifter.

6. När ska publicering ske?

Avslut ska publiceras på aggregerad nivå senast kl. [19.00] CET2 på affärsdagen avseende transaktioner som genomförs fram till kl. 17.00 CET samma dag.

Den exakta publiceringstidpunkten kommer att regleras i ramavtal med Leverantören.

Kommentar

Rekommendationen innebär att publicering ska ske samma dag som transaktionen genomfördes, efter marknadens stängning. Detta är en skillnad jämfört med FIs tidigare föreskrifter vilka ställde krav på publicering senast kl. 09.00 dagen efter affärsdagen (T+1).

Värdepappersinstitut ska till Leverantören rapportera den information som avses i punkten 5 avseende transaktioner som utförts fram till kl. 17.00 CET på affärsdagen. Transaktioner som utförs efter kl. 17.00 CET publiceras nästkommande affärsdag.

7. Villkor för uppskjuten publicering

Med avvikelse från vad som stadgas i punkten 6 får ett Värdepappersinstitut som handlar för egen räkning skjuta upp publicering av enskild transaktion i företagsobligationer då transaktionen överstiger 50 miljoner kronor.

Vid uppskjuten publicering ska publicering av transaktionen ske senast sju affärsdagar efter den dag då transaktionen ingicks.

Transaktioner där Värdepappersinstitutet inte handlar för egen räkning omfattas inte av möjligheten till uppskjuten publicering utan ska alltid publiceras enligt huvudregeln i punkten 6. Detsamma gäller om institutet har stängt positionen under affärsdagen.

https://www.fi.se/contentassets/241cdfc81cdd4103ba2db71073eff98f/pm-ftgobl-14-8178n.pdf.

Kommentar

Före MiFID II/MiFIR medgav FI i sin praxis att enskilda transaktioner i företagsobligationer överstigande 50 miljoner fick skjutas upp i 10 dagar.3 I Rekommendationen förkortas denna tid till sju dagar.

Vid uppskjuten publicering ska publicering av transaktionen ske senast sju affärsdagar efter den dag då transaktionen ingicks. Uppskjuten publicering ska ske separat, dvs. inte sammanblandas med den aggregerade information om transaktioner som publiceras samma dag enligt punkten 6.

Uppskjuten publicering syftar till att ge Värdepappersinstitut tillräckligt med tid för att hantera den marknadsrisk som det ådrar sig när det utför transaktioner för egen räkning och Rekommendationen begränsar därför möjligheten till uppskjuten publicering till sådana transaktioner. Det innebär att s.k. mäklade transaktioner inte ges möjlighet till uppskjuten publicering. Detsamma gäller om institutet har stängt positionen under affärsdagen.

8. Vem är publiceringsskyldig?

Om ett Värdepappersinstitut ingår en transaktion med en aktör som inte tillämpar Rekommendationen ska Värdepappersinstitutet vara ansvarigt för att publicera transaktionen.

När två Värdepappersinstitut som tillämpar Rekommendationen ingår en transaktion med varandra ska det institut som säljer det finansiella instrumentet vara publiceringsskyldigt enligt Rekommendationen.

Parterna har även rätt att i det enskilda fallet komma överens om vilket institut som ska publicera transaktionen.

Se artikel 7.5 och 7.6 kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (”RTS 2”).

Kommentar

Rekommendationen följer huvudregeln i MiFID II/MiFIR att vid transaktioner mellan två Värdepappersinstitut, är det säljaren som är publiceringsskyldig.4

Av praktiska skäl, t.ex. vid transaktioner med Värdepappersinstut som ännu inte tillämpar Rekommendationen, ska det därutöver vara möjligt att avtala om en annan ordning, vilket i så fall bör dokumenteras särskilt.

9. Hur ska publicering ske?

Publicering ska ske via den leverantör med vilken föreningen tecknat ett ramavtal (”Leverantören”).

Informationen ska publiceras aggregerat per ISIN och vara tillgänglig på Leverantörens hemsida.

Kommentar

Kravet motsvarar vad som i praktiken gällde innan ikraftträdandet av MiFID II/MiFIR. Genom att föreningen utser en leverantör som ska publicera avslutsinformationen enligt Rekommendationen är avsikten att minska problemen med en fragmenterad prisbild.

Föreningen avser, via sitt servicebolag, att ingå ett ramavtal med en Leverantör som därefter träffar separata serviceavtal med de publiceringsskyldiga Värdepappersinstuten.