1. Redovisningsregler inom Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan (KRED) har utifrån den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar, allmänna råd samt inomkyrklig reglering identifierat konsekvenser i redovisning och årsredovisning för Svenska kyrkan. I denna rekommendation redovisas vilka redovisningsregler som ska tillämpas för olika ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan samt för de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna.

1.1 Tillämpning

Denna rekommendation ska tillämpas av alla ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan samt av de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna. Av förenklingsskäl benämns hädanefter församling, pastorat och stift som enhet och de stiftsvis förvaltade prästlönetillgångarna som PLT. Rekommendationen uppdateras årligen.

1.2 Om rekommendationen

Denna rekommendation är ingen uttömmande handbok kring gällande redovisningsregler för Svenska kyrkan utan ska ses som ett stöd för varje enhet/PLT att uppmärksamma vilka lagar och regler som man har att rätta sig efter. Därutöver kan en enskild enhet/PLT omfattas av kompletterande lagstiftning eller redovisningsregler på grund av exempelvis näringsverksamhet eller för att man ingår i en koncern.

2. God redovisningssed i Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan (KRED) beskriver den goda redovisningsseden ur ett kyrkligt perspektiv och har till syfte att informera om tillämpningen av god redovisningssed inom Svenska kyrkan.

God redovisningssed innebär en branschvis tolkning av bokföringslag och årsredovisningslag samt hur övriga anvisningar såsom Bokföringsnämndens allmänna råd, men även andra anvisningar ska tolkas. Detta görs i huvudsak genom de rekommendationer som KRED utger. KRED utfärdar också årligen Branschanpassningar av årsredovisningen som ska följas av Svenska kyrkans olika enheter samt av PLT vid upprättande av årsredovisning.

I de fall en enskild enhet/PLT väljer att tillämpa en annan tolkning, ett annat regelverk eller en egenformulerad tillämpning som avviker från KRED:s rekommendationer eller tillämplig branschanpassning är det viktigt att detta förklaras under punkten Redovisningsprinciper i årsredovisningen. Risk föreligger annars att läsaren kan göra en felaktig tolkning av enskilda poster i årsredovisningen.

3. Större och mindre företag

Årsredovisningslagen använder begreppet företag för juridiska personer oavsett associationsform, vilket av många kan uppfattas främmande för den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver.

Sedan 2014 finns en viss skillnad med exempelvis upplysningsplikt i årsredovisningen mellan större och mindre företag och även i K3 undantas mindre företag från viss upplysningsplikt.

Större företag definieras på följande sätt:

 • Medeltalet anställda har uppgått till mer än 50

 • Balansomslutningen har uppgått till mer än 40 miljoner kronor

 • Nettoomsättningen har uppgått till mer än 80 miljoner kronor

Minst två av dessa kriterier ska ha uppfyllts två år i följd vilket leder till att enheten definieras som större företag från och med det tredje året. Observera att samma två kriterier ska uppfyllas båda åren.

Vid bedömning av kriteriet nettoomsättning ska för trossamfund intäkter i form av bidrag, gåvor och medlemsavgifter läggas till. De rörelseintäkter som PLT redovisar i form av Intäkter prästlönefond samt Resultat vid avyttring av prästlönefastigheter är däremot inte att betrakta som nettoomsättning i bokföringslagens mening.

De företag som inte uppfyller kraven som större företag är definitionsmässigt mindre företag.

Uppdelningen av större och mindre företag har även fortsättningsvis betydelse vid tillämpningen av K3 inom Svenska kyrkan.

4. Tillämpning av redovisningsregler inom Svenska kyrkan

4.1 Allmänt

Svenska kyrkan tillämpar samma redovisningsregler som flertalet övriga organisationer och företag i Sverige och har att följa bokföringslagens (1999:1078) och årsredovisningslagens (1995:1554) bestämmelser. Utöver lag tillkommer särskilda inomkyrkliga bestämmelser om ekonomisk redovisning m.m. Bestämmelserna i kyrkoordningen utgör kompletteringar till lagstiftning och innebär bland annat en skyldighet för alla ekonomiska enheter, oavsett storlek, att upprätta årsredovisning (KO 47:9, 49:8). Sedan 2017 ska alla enheter upprätta en årsredovisning enligt K3, SvKB 2016:10.

Årsredovisningen ska upprättas i enlighet med god redovisningssed (ÅRL 2:2). Bokföringsnämnden (BFN) har enligt bokföringslagen ansvaret för att utveckla denna sed. Detta sker genom utfärdande av allmänna råd och rekommendationer.

Nedan redogörs för vilka redovisningsregler och rekommendationer som ska tillämpas inom Svenska kyrkan.

4.2 Redovisningsregler som ska tillämpas inom hela Svenska kyrkan

Oavsett storlek finns ett flertal lagar och regler som ska tillämpas av alla:

 • Bokföringslag (1999:1078)

 • Årsredovisningslag (1995:1554)

 • Införande av lagen om Svenska kyrkan (1998:1592)

 • Kyrkoordningen

 • Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

 • KRED 2022:1 Redovisningsregler inom Svenska kyrkan

4.2.1 Redovisningsregler för församlingar och pastorat

Utöver de regler och rekommendationer som är redovisade i avsnitt 4.2 ska församlingar och pastorat tillämpa följande:

 • KRED 2022:3 Branschanpassning av årsredovisningen för Svenska kyrkans församlingar/pastorat

 • KRED 2021:6 Kyrk-BAS 2022

 • KRED 2021:5 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning

 • KRED 2018:5 Materiella anläggningstillgångar enligt K3

 • KRED 2017:3 Gåvor och bidrag enligt K3

 • KRED 2017:7 Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader

 • KRED 2016:3 Redovisning av gravskötsel

 • Modell för verksamhetsindelning 2011

4.2.2 Redovisningsregler för stift

Utöver de regler och rekommendationer som är redovisade i avsnitt 4.2 ska stift tillämpa följande:

 • KRED 2022:5 Branschanpassning av årsredovisningen för Svenska kyrkans stift

 • KRED 2021:7 Stift-BAS 2020

 • KRED 2018:5 Materiella anläggningstillgångar enligt K3

 • KRED 2017:3 Gåvor och bidrag enligt K3

4.2.3 Redovisningsregler för prästlönetillgångar

Utöver de regler och rekommendationer som är redovisade i avsnitt 4.2 ska prästlönetillgångarna tillämpa följande:

 • KRED 2022:4 Branschanpassning av årsredovisning för prästlönetillgångar

 • KRED 2021:7 Stift-BAS 2020

 • KRED 2018:5 Materiella anläggningstillgångar enligt K3

4.3 Frivillig KRED-rekommendation

 • KRED 2019:5 Hållbarhetsredovisning (notera att beräkningsbilaga uppdateras årligen)

4.4 Kommande KRED-rekommendationer

Följande KRED-rekommendationer är fastställda och träder i kraft 1 januari 2023:

 • KRED 2022:2 Handbok för internredovisning i Svenska kyrkan med Modell för verksamhetsindelning 2023

Inga förändringar av Kyrk-BAS och Stift-BAS föreligger vilket medför att 2022 års version även gäller för 2023.