Ingen förmånsskatt år 1 som oäkta bostadsrätt

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för när boende i ett oäkta bostadsföretag inte ska beskattas för bostadsförmånen och i vilka fall de boende ska beskattas för bostadsförmånen i de fall privatbostadsföretaget ändrar status.

Ett privatbostadsföretag är t.ex. en ekonomisk förening eller ett aktiebolag vars verksamhet till mer än 60 % består av att hyra ut bostäder till sina medlemmar. För oäkta bostadsföretag gäller att de boende ska beskattas för bostadsförmånen och bostadsföretaget ska lämna in kontrolluppgifter om det.

Vilken status ett privatbostadsföretag har kan ändras under året. Ställningstagandet förtydligar vid vilken tidpunkt bedömningen ska ske och när de boende ska beskattas för bostadsförmånen. För att bestämma den skatterättsliga statusen ska bedömningen av privatbostadsföretagets status göras vid beskattningsårets slut.

Exempel: Ett privatbostadsföretag ändrar status år 1 från ett privatbostadsföretag till ett oäkta privatbostadsföretag. För att skattskyldigheten ska vara förutsebar för skattebetalaren och denne inte ska drabbas av en oförutsedd beskattning år 2, sker ingen förmånsbeskattning för år 1. Förmånsbeskattningen sker först för år 2 under år 3.

Om ett oäkta privatbostadsföretag vid utgången av år 1 uppfyller kraven för privatbostadsföretag, ska ingen förmånsbeskattning ske för de boende i föreningen för år 1 och privatbostadsföretaget behöver inte skicka in någon kontrolluppgift för det året.

Du kan läsa helheten i FAR Online:

Skatteverkets ställningstagande

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Publicerat: 2019-09-02