2019-10-07

Förtydligade regler för friskvårdsbidrag

HFD har förtydligat att friskvårdsbidrag ska beskattas i sin helhet om förmånen inte är ”av ringa värde”. I domen ansågs 6.500 kr inte vara av ringa värde. Skatteverket har tidigare bedömt att 5.000 kr är att betrakta som ringa värde.

Högsta förvaltningsdomstolen behandlade i juni ett mål om friskvårdsbidrag. Den aktuella frågan i målet var huruvida ett friskvårdsbidrag om 6.500 kr är av mindre värde. Skatterättsnämnden hade i sin bedömning kommit fram till att ett friskvårdsbidrag om 6.500 kr är av mindre värde och därför skattefritt i sin helhet. HFD delar inte Skatterättsnämndens bedömning. I domskälen anges att huvudregeln är att förmåner som en arbetsgivare betalar till sina anställda är skattepliktiga och att undantag från huvudregeln ska tolkas restriktivt. HFD anser att 6.500 kr inte är av ringa värde och att arbetstagaren därför ska förmånsbeskattas för hela beloppet.

Skatteverket har sedan tidigare i sitt ställningstagande i frågan ett exempel där en anställd fått bidrag för friskvård uppgående till 6.200 kr. I och med HFDs dom ska hela förmånen tas upp till beskattning om den totala summan bedöms vara över gränsen och inte som Skatteverket tidigare skrev, bara det belopp som översteg 5.000 kr.

  • Här kan du läsa Skatteverkets kommentar och domen från Högsta förvaltningsdomstolen.
  • Här kan du läsa Skatteverkets ställningstagande från 2018. Ett nytt eller omarbetat ställningstagande väntas under hösten.

Publicerat: 2019-10-07