2021-01-25

IFRS-regelverket uppdaterat

Nu har IFRS-materialet avseende räkenskapsåret 2021 publicerats. Även sammanställningen Ändringar i IFRS har uppdaterats.

Bland årets nyheter kan följande ändringar nämnas:

Ändringar som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021

-IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16

Genom dessa ändringar införs en särskild redovisningsbehandling för att över tiden fördela värdeförändringar av finansiella instrument eller leasingavtal som beror på att referensräntan ersätts, för att undvika en plötslig inverkan på resultatet och onödigt upphörande av säkringsförhållanden till följd av att referensräntan ersätts.

-IFRS 4

Ändringarna syftar till att överbrygga de tillfälliga effekter på redovisningen som är följden av de olika datumen för ikraftträdande för IFRS 9 Finansiella instrument och den kommande IFRS 17 Försäkringsavtal. Genom ändringarna i IFRS 4 senareläggs i synnerhet slutdatumet för det tillfälliga undantaget från tillämpning av IFRS 9 till 2023 för att anpassa ikraftträdandet av IFRS 9 till den nya IFRS 17.

Ändring som ska tillämpas från och med den 1 juni 2020

-IFRS 16

Genom ändringen möjliggörs frivilliga och tillfälliga covid-19-relaterade operativa lättnader för leasetagare som har beviljats uppskov med betalning av leaseavgifter, utan att den finansiella information som rapporteras av företagen blir mindre relevant och användbar.

Vår sammanställning över ändringar och nyheter i IFRS-regelverket hittar du här
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.