2021-06-21

Nytt lagförslag om skattereduktion för investeringar i inventarier

I propositionen föreslås en skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021.

Regeringen motiverar förslaget med att det finns ett behov av att skapa incitament för företagen att göra nya investeringar, eftersom pandemin har gjort att investeringstakten minskat. Den kvardröjande osäkerheten som råder kan också göra att företag väljer att senarelägga investeringar. Mot denna bakgrund behövs åtgärder för att ge incitament till företagen att i stället öka och tidigarelägga sina investeringar, vilket i sin tur ger positiva effekter för återhämtningen av ekonomin.

Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet, om de innehar eller har innehaft inventarier som ingår i ett underlag för skattereduktion. De nya bestämmelserna införs i en ny tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021. Förslaget medför även en ändring i 29 kap. 2 § inkomstskattelagen och föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

 

Du hittar propositionen i sin helhet här.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.