2021-05-17

Åtgärdspaket från regeringen med nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Genom de nya reglerna anpassas svensk rätt till EU:s värdepappersbolagsförordning och genomförs EU:s värdepappersbolagsdirektiv i svensk rätt.

Det nya EU-regelverket, som är anpassat till värdepappersbolagens särskilda risker och syftar till att vara mer proportionerligt i förhållande till bolagens särart, ska tillämpas från och med den 26 juni i år. Detta regelverk kommer att omfatta alla värdepappersbolag utom ett fåtal som även i fortsättningen ska tillämpa samma kapitaltäckningsregelverk som banker. Även fondbolag och AIF-förvaltare omfattas i viss mån av de nya reglerna.

Åtgärdspaketet innebär i korthet:

  • nya bestämmelser om startkapital och ett nytt sätt att beräkna kapitalkrav för värdepappersbolag,
  • bestämmelserna om bolagsstyrning, riskhantering och ersättningar i värdepappersbolag anpassas för att passa verksamheten i sådana bolag bättre,
  • bestämmelserna om tillsyn samt ingripande mot bland annat värdepappersbolag anpassas till det nya kapitaltäckningsregelverket, och
  • bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn anpassas i viss mån.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2021.

Här kan du läsa mer om de föreslagna reglerna.