2022-06-21

RI: nya ärenden om omställningsstöd och bitcoin

Totalt avgjordes åtta ärenden samt ett ärende om dispens.

Totalt delades tre varningar ut. De tre ärendena rör bitcoin, underlåtenhet att anmärka på styrelsens brister i förande av aktiebok samt förbud mot tillträde av befattning hos tidigare revisionsklient. Återigen har Revisorsinspektionen delat ut erinringar med anledning av brister i revisorsyttrandet vid ansökan om omställningsstöd i totalt tre ärenden. Dispensärendet avser dispens från anställningsförbudet i en idrottsförening samt ett konsultföretag för en auktoriserad revisor.

Ärendet avseende tillträde av befattning hos en tidigare revisionsklient är det första ärendet där 25 a § revisorslagen (2001:883) tillämpas. Revisorn frånträdde sin anställning för att kunna köpa en fastighet som var paketerad i ett bolag, i vilket revisorn tidigare varit revisor. Syftet med köpet var att kunna bedriva revisionsverksamhet i fastigheten. Från dagen då revisorn frånträdde sin anställning till dagen då han fick tillträde till aktierna var det mindre än ett år. Revisorn ansågs därför ha brutit mot nämnda paragraf och tilldelades därför en varning.

Ärendet avseende bitcoin rörde ett bolag vars verksamhet bestod i att handla med bitcoin på bitcoinbörser. Revisorn gavs en varning för att inte i tillräcklig utsträckning ha inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisonsbevis för att kunna verifiera riktigheten av värdet av bolagets innehav av bitcoin. Revisorsinspektionen pekade på en rad brister i revisorns utförande och granskning av bolaget.

Dispensärendet rörde en auktoriserad revisor som vid sidan av sitt ordinarie jobb är elitspelare i bandy, även om han vid tillfället för ansökan inte hade en anställning i en klubb. Vanligtvis innebär det att revisorn blir anställd i en klubb och erhåller ersättning för sin prestation. Utöver det är revisorn behjälplig med redovisning i mindre utsträckning i sin brors IT-konsultbolag, för vilket revisorn erhåller en mindre ersättning. Ansökan om dispens söktes för att kunna ta anställning i både idrottsklubben och IT-konsultbolaget.

 

 

Här kan du läsa samtliga ärenden från Revisorsinspektionen.