2022-06-21

Senaste numret av SkatteNytt med rättsfallskommentarshäfte

Numret är fullspäckat med läsning för sommaren.

Det senaste numret av SkatteNytt innehåller alla referatmål och notismål inom skatterätt från Högsta förvaltningsdomstolen. Utöver dessa finns även en hel del domar från EU-domstolen. Av utrymmesskäl är inte alla frågor i de aktuella målen kommenterade, artikelförfattarna har i stället kommenterat de för ändamålet relevanta delarna. De kommenterade målen är uppdelade efter område och behandlar bland annat följande:

Inom koncernbeskattning behandlas de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. Inom inkomstslaget näringsverksamhet behandlas tre områden: avdrag för utrangering när en byggnad inte rivits i sin helhet, avdrag för utgifter inklusive moms avseende tillgångar som ägs av någon annan samt ränteinkomster vid negativa räntenetton.

Några från EU-domstolen kommenterade mål rör bl.a. alkoholskattedirektivet, energiskattedirektivet, tobaksskattedirektivet samt indrivningsdirektivet och cirkulationsdirektivet.

 

Här kan du läsa alla artiklar i senaste numret av SkatteNytt.