Obligatorisk trafikförsäkring för elsparkcyklar på gång

Regeringens förslag ingår i ett lagstiftningspaket som syftar till att ge ökat skydd för dem som skadas i trafiken. De aviserade lagändringarna bygger på ett EU-direktiv från 2021.

Det övergripande syftet med 2021 års direktiv är att säkerställa och förbättra skyddet för skadelidande till följd av trafikolyckor inom unionen och att förstärka och förbättra den inre marknaden för motorfordonsförsäkringar. Ändringar jämfört med 2009 års direktiv om motorfordonsförsäkring är bland annat att nya definitioner av fordon och hemmedlemsstat har införts. Dessutom har ett insolvensgarantisystem införts, som ska skydda den skadelidande vid en försäkringsgivares insolvens vid olyckor som inträffar i den medlemsstat där den skadelidande är bosatt.

Direktivet är tänkt att genomföras i svensk rätt genom ändringar i bland annat trafikskadelagen. Förslaget innebär bland annat följande:

  • Flertalet elsparkcyklar och vissa andra eldrivna cyklar utan pedaler kommer att omfattas av kravet på trafikförsäkring.
  • Ett insolvensgarantisystem införs som säkerställer att en skadelidande får ersättning även om hens trafikförsäkringsgivare blir föremål för tvångslikvidation eller går i konkurs.
  • Det högsta ersättningsbeloppet som kan betalas från en motortävlingsförsäkring höjs.
  • Det införs en möjlighet för köparen att välja i vilket land som en försäkring ska tecknas vid import av ett fordon.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023, förutom de som berör insolvensgarantisystemet som i stället föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Här kan du ta del av lagförslaget i dess helhet.
Vad vill du lära dig mer om?

Aktuella kurser hos FAR

Det ska vara enkelt att utvecklas, därför har vi utbildningar och flexibla kurser på grund- eller specialistnivå, som utförs både fysiskt och online.

Se alla kurser här
Hej och välkommen! Här söker du på allt inom ekonomiska regler