AFA FÖRSÄKRING

Ägarpolicy

(2019-06-19)

Denna policy avser AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag. Dessa bolag kallas gemensamt för AFA Försäkring.

Utgångspunkter och mål

Uppdraget för AFA Försäkring är att administrera de produkter och tjänster som uppdragsgivarna beslutar genom kollektivavtal eller andra överenskommelser.

Målen för AFA Försäkrings kapitalförvaltning är att säkerställa AFA Försäkrings åtaganden gentemot de försäkrade och att uppnå högsta möjliga långsiktiga avkastning på det förvaltade kapitalet. I förvaltningen ska hänsyn tas till etiska och miljömässiga samt sociala krav. De risklimiter som har fastställts av styrelserna i de bolag som ingår i AFA Försäkring utgör en yttre ram för verksamheten.

AFA Försäkrings aktiviteter avseende ägarinflytande ska utgå från interna bedömningar om vad som bäst gagnar målen för AFA Försäkrings kapitalförvaltning. AFA Försäkring ska i egenskap av aktieägare i börsbolag granska bolagens hela verksamhet och utöver det ekonomiska utfallet även ta hänsyn till andra faktorer och förhållanden som bedöms vara relevanta för bolagens roll i samhället.

Svensk kod för bolagsstyrning är vägledande för hur AFA Försäkring formellt ska agera i egenskap av ägare.

Ägarpolicyn avser huvudsakligen svenska marknadsnoterade aktier, men är även i tillämpliga delar aktuell för innehav i utländska aktier.

Utövande av ägarinflytande

AFA Försäkring ställer höga krav på ägarstyrning, etik, miljömässighet och socialt ansvarstagande i kapitalförvaltningens placeringsverksamhet. AFA Försäkring anser att företag som beaktar dessa faktorer i sin verksamhet har bättre förutsättningar för god värdetillväxt. Det ligger därför i AFA Försäkrings intresse att de företag AFA Försäkring är ägare i, på ett ansvarsfullt sätt, hanterar alla hållbarhetsaspekter i sina respektive verksamheter.

AFA Försäkring ska följa de bolag där AFA Försäkring är aktieägare och vid behov föra dialog med företrädare för bolagen.

En kompetent och väl sammansatt styrelse är avgörande för ett aktiebolags möjligheter att ge hög avkastning till sina ägare. AFA Försäkring har som ambition att aktivt delta i valberedningsarbete när ägarandelen i ett bolag motiverar det. AFA Försäkring ska verka för att styrelsen har en sammansättning i överensstämmelse med Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsearvoden ska som huvudregel vara marknadsmässiga och fasta, avvikelser från denna huvudregel ska vara väl motiverade.

AFA Försäkrings ombud på årsstämma ska endast rösta för de ersättningsprogram som är väl motiverade, måttliga, enkla att förstå och syftar till att öka aktievärdet samt där det finns en tydlig gräns för den totala kostnaden vid maximalt utfall. Principerna för och konstruktionen av ledningens ersättning ska redovisas öppet.

Huvudregeln vid förändringar av kapitalstrukturen är att de befintliga aktieägarna ska äga företräde och behandlas lika. Nyemissioner bör i första hand vara kontantemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Riktade emissioner ska vara utförligt motiverade avseende i vilka situationer och under vilka förutsättningar styrelsen får utnyttja fullmakten och bör endast i undantagsfall omfatta riktade kontantemissioner.

Samverkan med andra ägare ska utnyttjas om det bedöms öka möjligheterna att uppnå önskade resultat.

AFA Försäkring ska huvudsakligen använda årsstämman för att utöva sitt ägarinflytande. Årsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag och är därmed den viktigaste platsen för utövande av ägarstyrning. AFA Försäkring ska därför om möjligt vara representerade på bolagsstämmor i alla bolag där AFA Försäkring är en av de större ägarna, men kan av praktiska skäl avstå från att delta i bolagsstämmor i bolag där AFA Försäkring endast har en mindre ägarandel. AFA Försäkring ska om möjligt i förväg informera bolagen om AFA Försäkrings ställningstagande i väsentliga frågor.

AFA Försäkrings ombud kan åta sig uppdrag som förslagsställare och/eller som justeringsman på bolagsstämma. I det fall AFA Försäkrings ombud åtar sig uppdrag som förslagsställare ska AFA Försäkring ha deltagit i utarbetandet av förslagen eller informerats om och godtagit förslagen i förväg.

AFA Försäkring publicerar årligen en allmän beskrivning av röstningsbeteende och eventuella ställningstaganden i väsentliga frågor gällande sina aktieinnehav på webbplatsen www.afaforsakring.se. Här redogörs även för de fall AFA Försäkring anlitat röstningsrådgivares tjänster.

AFA Försäkring har enligt lag upprättat riktlinjer för hantering av intressekonflikter mellan AFA Försäkring och dess intressenter. Gällande ägarstyrningsfrågor utgör bolag, där AFA Försäkring är aktieägare och som AFA Försäkring även kan ha en kundrelation till, en intressentgrupp som ska beaktas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...