Aktiemarknadsnämndens uttalande 1988:9

(1988-06-03)

Fråga vid ett offentligt erbjudande om aktieförvärv huruvida en förändring av anmälningstiden till teckningsoptionsinnehavares nackdel strider mot god sed på aktiemarknaden samt huruvida deltagande i en nyemission i köparbolaget var att anse som en del av vederlaget medförande krav på särskild prospektutformning (Nordstjernan, ABV)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 25 april 1988 respektive den 4 maj 1988 två framställningar från Erik Leksell och Håkan Hagberg i deras egenskap av innehavare av teckningsoptioner i Armerad Betong Vägförbättringar AB (ABV).

Bakgrund

Framställningarna har sin grund i följande förhållanden.

Den 29 januari 1988 offentliggjorde Nordstjernan AB (Nordstjernan) genom en press­kom­mu­ni­ké att styrelsen för Nordstjernan beslutat om ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavare av teckningsoptioner i ABV (januari-erbjudandet).

Enligt presskommunikén innebar erbjudandet i sammandrag följande:

 1. För varje tvåtal A-aktier i ABV erbjöds 5 nya A-aktier i Nordstjernan samt 140 kronor kontant.

 2. För varje tvåtal B-aktier i ABV erbjöds 3 nya A-aktier och 2 nya B-aktier i Nordstjernan samt 140 kronor kontant

  eller

 3. för varje aktie i ABV erbjöds 325 kronor kontant

 4. för varje teckningsoption i ABV erbjöds 1 ny A-aktie och 1 ny B-aktie i Nordstjernan samt 80 kronor kontant

  eller

 5. för varje teckningsoption erbjöds 250 kronor kontant.

Aktieägare som accepterade erbjudandet gavs, oavsett överlåtelse till Nordstjernan, rätt att erhålla utdelning på sina ABV-aktier för verksamhetsåret 1987. Från kontantbeloppet enligt punkterna 1, 2 och 3 ovan skulle avdrag dock ske med erhållet utdelningsbelopp.

Erbjudandet var villkorat av att Nordstjernan uppnådde mer än 90 % av antalet aktier och antalet röster, räknat efter full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner i ABV. Nordstjernan förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid mindre anslutning. Erbjudandet förutsatte vidare erforderligt beslut om split och nyemission av bolagsstämman i Nordstjernan.

I presskommunikén återfanns vidare bl.a. följande uttalande: ”Prospekt med närmare information om erbjudandet beräknas komma att offentliggöras i maj 1988. Anmälningstiden beräknas löpa under maj-juni 1988.”

Den 25 mars 1988 beslutade styrelsen i Nordstjernan att ersätta det nyss beskrivna erbjudandet med ett erbjudande enligt vilket aktieägare i ABV för varje överlåten aktie av serie A eller serie B skulle erhålla 400 kronor kontant och teckningsoptionsinnehavare för varje överlåten teckningsoption i ABV skulle erhålla 380 kronor kontant (marserbjudandet).

Mars-erbjudandet innehöll ett (90 %-) förbehåll av samma lydelse som januari-erbjudandet.

Anmälningstiden, inom vilken aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ABV hade att begagna sig av Nordstjernans erbjudande, började den 8 april 1988 och utgick den 6 maj 1988.

Av erbjudandet framgick vidare att Nordstjernan förbehållit sig rätt att förlänga tiden för anmälan. Skulle sådan förlängning ske, utan att det berörda 90 %-förbehållet uppfyllts eller frånfallits, skulle de aktieägare respektive innehavare av teckningsoptioner som redan inlämnat sina aktiebrev respektive optionsbevis ges rätt att återkalla tidigare lämnad accept av erbjudandet. Sådan återkallelse kunde ske inom en vecka från Nordstjernans offentliga tillkännagivande av förlängningen.

Erbjudandet innehöll också en upplysning om att – under förutsättning av att Nordstjernan skulle komma att fullfölja kontanterbjudandet – de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i ABV som överlåtit sina aktier respektive teckningsoptioner enligt erbjudandet skulle ges tillfälle att delta i en kommande nyemission i Nordstjernan på följande villkor:

 1. Varje tvåtal aktier av serie A i ABV ger rätt att teckna 5 nya aktier av serie A i Nordstjernan till en kurs av 100 kronor per aktie.

 2. Varje tvåtal aktier av serie B, bundna eller fria, i ABV ger rätt att teckna 3 nya aktier av serie A och 2 nya aktier av serie B i Nordstjernan till en kurs av 100 kronor per aktie.

 3. Varje teckningsoption i ABV ger rätt att teckna 1 ny aktie av serie A och 1 ny aktie av serie B i Nordstjernan till en kurs av 100 kronor per aktie.

Det upplystes vidare att rätten att teckna aktier förutsatte erforderligt beslut om split och nyemission av bolagsstämman i Nordstjernan.

Prospekt beträffande nyemissionen beräknades enligt mars-erbjudandet kunna föreligga under senare delen av juni 1988 och tiden för teckning och betalning av aktier har beräknats kunna förläggas till perioden den 27 juni 1988 – den 19 augusti 1988.

Den 8 april 1988, dvs. anmälningstidens första dag enligt mars-erbjudandet, meddelade ett antal större aktieägare i ABV att de beslutat anta Nordstjernans erbjudande. Nordstjernan fick därmed möjlighet att öka sin andel av rösterna i ABV till ca 57 procent och göra ABV till dotterbolag.

Den 18 april 1988 meddelade Nordstjernan sin avsikt att genomföra erbjudandet även om 90 %-förbehållet ej uppfylldes under anmälningstiden.

I samband med anmälningstidens utgång beslutade Nordstjernan att förlänga anmälningstiden till och med tisdagen den 31 maj 1988. Någon ytterligare förlängning av erbjudandet kommer därefter inte att ske enligt vad Nordstjernan offentliggjort.

Framställningarna

I båda framställningarna hävdas att mars-erbjudandet innebär en diskriminering av innehavarna av teckningsoptioner i ABV i förhållande till aktieägarna i ABV. Detta påstående grundas i allt väsentligt på följande förhållanden.

Enligt villkoren för ABVs optionsbevis (1984/92) är en teckningsoptionsinnehavare berättigad att för varje i optionsbeviset angiven optionsrätt teckna 1,33 aktie av serie B i ABV till en teckningskurs av 109 kronor per aktie. Teckningstiden löper från och med den 4 december 1987 till och med den 4 december 1992. Teckning kan dock inte verkställas under tidsperioden från och med den 15 mars till och med den avstämningsdag för utdelning som beslutas av ordinarie bolagsstämman samma år. (Som avstämningsdag för rätt till utdelning har i år föreslagits måndagen den 13 juni 1988.) Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren. Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antalet aktier som anmälan om teckning avser. Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i aktieboken genom bolagets försorg. Därefter utfärdas av bl.a. emissionsbankerna teckningsbevis på de nya aktierna. Sedan registrering hos Patent- och registreringsverket ägt rum, utlämnas aktiebrev mot återställande av teckningsbevis.

Leksell och Hagberg framhåller att en innehavare av teckningsoptioner i ABV enligt mars-erbjudandet för varje teckningsoption i ABV erhåller endast två teckningsrätter i en kommande nyemission i Nordstjernan medan en aktieägare i ABV för varje aktie erhåller två och en halv teckningsrätter i samma nyemission. Om optionsinnehavaren först utnyttjat sin rätt att teckna aktier i ABV och därefter accepterat erbjudandet enligt villkoren i mars-erbjudandet hade innehavaren däremot erhållit 3,33 teckningsrätter i Nordstjernans kommande nyemission. Leksell och Hagberg påpekar att det nyss beskrivna förfarandet emellertid inte är möjligt att tillämpa med hänsyn till att anmälningstiden för mars-erbjudandet bestämts (enligt Hagbergs uttryckssätt ”förkortats”) så att teckningsoptionerna – enligt villkoren för optionerna – inte kan utnyttjas för aktieteckning under anmälningstiden. Eftersom varje teckningsrätt i Nordstjernan kan antas komma att betinga ett icke oväsentligt värde vore det enligt Leksell och Hagberg fördelaktigt för dem om de först kunde utnyttja sin rätt att teckna aktier i ABV och därefter acceptera mars-erbjudandet.

Hagberg har dessutom i sin framställning hävdat att mars-erbjudandet inte är ett ”rent kontantbud”. Som grund härför har åberopats att de som accepterar Nordstjernans erbjudande förutom kontanter erbjuds även teckningsrätter i Nordstjernans kommande nyemission.

Mot denna bakgrund menar Hagberg att det finns väsentliga skäl för att ett prospekt borde ha lagts fram. Utan ett prospekt med en beskrivning av företagen är det enligt Hagberg svårt att bedöma erbjudandets värde och ta ställning till själva erbjudandet.

Nordstjernan har i yttrande till nämnden mot Hagbergs påstående invänt att mars-erbjudandet är ett kontanterbjudande. Därav följer enligt Nordstjernan att någon skyldighet att upprätta prospekt på sätt som sägs i 4 kap. 18 § aktiebolagslagen ej föreligger. Nordstjernan anser att förfarandet inte strider mot Näringslivets börskommittés rekommendationer angående ”offentligt erbjudande om aktieförvärv i och för samgående mellan bolag” och att det prospekt som föreligger för kontanterbjudandet har upprättats i enlighet med nämnda rekommendation.

Överväganden

Leksells och Hagbergs framställningar berör flera frågor.

Aktiemarknadsnämnden iakttar restriktivitet när det gäller prövningen av rena värderingsfrågor och vill därför inte i detalj utvärdera de erbjudanden som gjorts.

Framställningarna ger emellertid nämnden anledning att ta upp två frågor med anknytning till värderingsfrågor. Den ena gäller behandlingen av teckningsoptionsinnehavarna i ABV och den andra gäller prospektkravet.

Genom januari-erbjudandet har innehavarna av teckningsoptioner i ABV givits grundad anledning antaga att möjlighet skulle stå öppen att utnyttja rätten att teckna aktier i ABV enligt villkoren för optionsbevisen och därefter delta i erbjudandet som aktieägare.

Oavsett om man betraktar mars-erbjudandet som ett nytt eller ett förändrat januari-erbjudande har – genom det sätt på vilket anmälningstiden bestämts i mars-erbjudandet – teckningsoptionsinnehavarna betagits möjligheten att teckna aktier i ABV och delta i mars-erbjudandet som aktieägare.

Innebörden av det nyss anförda är att teckningsoptionsinnehavarna, som visserligen genom mars-erbjudandet – liksom aktieägarna – fått ett bättre vederlag, i annat hänseende fått en sämre behandling än vad de hade anledning att räkna med enligt januari-erbjudandet, nämligen genom den förlorade möjligheten att delta i erbjudandet såsom aktieägare. Nämnden tar härmed ingen ställning i den större frågan huruvida innehavare av teckningsoptioner bör behandlas på ett med aktieägare likvärdigt sätt.

Även om enligt nämndens mening förfarandet, med hänsyn till de omständigheter som föreligger i detta fall, inte kan anses strida mot god sed på aktiemarknaden, måste förfarandet betecknas som mindre lämpligt. Nordstjernan borde enligt nämndens mening – med hänsyn till innehållet i januari-erbjudandet – inte ha fråntagit teckningsoptionsinnehavarna möjligheten att kunna delta i erbjudandet såsom aktieägare. Ett sådant resultat hade kunnat uppnås genom en utsträckning av anmälningstiden.

Beträffande frågan om mars-erbjudandet skall ses som ett rent kontanterbjudande eller som ett sådant erbjudande i förening med ett erbjudande om värdepapper i form av teckningsrätter vill nämnden uttala följande.

Nordstjernan anser att mars-erbjudandet är ett rent kontanterbjudande. Emellertid har Nordstjernan genom egna vidtagna åtgärder visat på samband mellan kontantdelen och rätten att senare deltaga i nyemissionen för den som överlåtit sina aktier respektive teckningsoptioner enligt erbjudandet. Ett belysande exempel härpå utgör Nordstjernans meddelande av den 5 april 1988 till aktieägarna i ABV. I detta meddelande sägs att teckningskursen i Nordstjernan fastställts ”till en sådan nivå att teckningsrätterna bör få ett väsentligt värde. Värdet av budet beror alltså på vilket värde börsen kommer att sätta på Nordstjernan så småningom”. Ytterligare exempel på sambandet återfinns på flera ställen i Nordstjernans årsredovisning för år 1987. På sidan 2 uttalas bl.a. att ”Nordstjernans styrelse har erbjudit aktieägarna i ABV att överlåta sina ABV-innehav mot kontanter plus teckningsrätter i Nordstjernan”. Enligt nämndens mening får det med hänsyn härtill och till övriga omständigheter anses föreligga ett sådant samband mellan den kontanta delen av mars-erbjudandet och rätten att teckna aktier i Nordstjernans nyemission att Nordstjernan borde ha framlagt ett fullständigt prospekt som underlag för att bedöma värdet av erbjuden kontantersättning i förening med rätt att teckna aktier i nyemissionen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...